KONKURS PLASTYCZNY „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2017″

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA” 12’2017
1. ORGANIZATOR
Organizatorami konkursu jest:
• Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, ul. Mickiewicza 40/44,
95-040 Koluszki
• Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, ul. 3-go Maja 2, 95-040 Koluszki
2. CEL
Celem konkursu jest:
• Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
• Prezentacja szopki bożonarodzeniowej, jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej, uzdolnień plastycznych, dzieci i młodzieży, a także dorosłych;
• Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczności lokalnej wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
• Popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci i dorosłych z miasta i gminy Koluszki;
• Wspieranie działań charytatywnych, integrujących społeczność lokalną.
3. TEMATYKA
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.
4. KATEGORIE WIEKOWE
W konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się z mieszkańców gminy Koluszki w następujących kategoriach:
I. prace grup z przedszkoli
II. prace grup ze szkół podstawowych
III. prace grup ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
IV. prace wykonane przez osoby dorosłe.
5. TECHNIKA
Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach nad szopką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki pracy (patrz punkt 3 regulaminu). Do wykonania szopki nie wolno używać artykułów spożywczych.
6. TERMINY
a. Zakończenie przyjmowania prac – 20 grudnia 2017 r
b. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 21 grudnia2017 r.
c. Wręczenie nagród odbędzie się 6 stycznia 2016 r. podczas orszaku Trzech Króli, który rozpocznie się po zakończeniu mszy św. w kościele Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach ok. godz. 13:30.
7.  WARUNKI UCZESTNICTWA
a. W konkursie mogą brać udział drużyny składające się 2-4 osób. Istnieje możliwość tworzenia prac indywidualnie, jednak ocena takich prac będzie odbywać się na takich samych zasadach
b. Członkowie drużyn z przedszkoli i szkół muszą:
I.  uczęszczać do placówki oświatowej na terenie gminy Koluszki
II.  są autorami zgłoszonych prac;
III. opatrzeć pracę metryczką zawierającą:
•  imiona i nazwiska autorów,
• klasy i szkoły do których uczęszczają,
• nazwisko, kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica) lub dorosłego uczestnika konkursu
IV. złożyć prace w terminie przewidzianym w regulaminie;
Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na prezentację pracy w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach i wyrażają zgodę na przekazanie pracy na cele charytatywne.
c. Zgłoszenia grup z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych dokonuje dyrektor szkoły lub nauczyciel-opiekun grupy. Szkoła może zgłosić maksymalnie 4 prace.
d. Dorośli uczestnicy konkursu muszą być mieszkańcami gminy Koluszki.
8. FORMAT PRAC
Praca ma mieć formę pracy przestrzennej o wymiarach podstawy nieprzekraczającej 0,5 m2 i wysokości nie przekraczającej 0,5 m.
9. DOSTARCZENIE PRAC
Prace konkursowe należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, ul. 3-go Maja, 95-040 Koluszki. Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac.
10. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
a. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3-5 osób. Oceniać będą oni wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawy pomysł.
b. Informacje o nagrodzonych pracach zostaną przekazane telefonicznie, wskazanym na metryczce osobom.
11.  NAGRODY
W konkursie przewidziane są nagrody dla zwycięzców w każdej kategorii oraz dyplomy. Dodatkową nagrodą w konkursie będzie prezentacja zwycięskich prac w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach.
12. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a. o formacie i kolejności prac wybranych do wystawy decyduje organizator.
b. uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.
c. uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.
d. prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
e. sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
f. organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego r

image_pdfimage_print