Koluszkowska Karta Seniora

Wpisując się w pozytywny trend wspierania seniorów, w dniu 26 października 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/94/2016, Rada Miejska w Koluszkach wprowadziła na terenie Gminy Koluszki Program działań na rzecz osób starszych pod nazwą ,,Koluszkowska Karta Seniora”.
Podstawowymi celami Programu są:

  • ułatwienie seniorom dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki,
  • aktywizacja społeczna seniorów,
  • wzmacnianie więzi międzypokoleniowej,
  • poprawa warunków materialnych życia seniorów,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów z uwagi na rozwój cywilizacyjny i technologiczny,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku koluszkowskich seniorów.

Program ,,Koluszkowska Karta Seniora” stanowi zestaw ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem oferowanych przez uczestniczące w Programie jednostki organizacyjne Gminy Koluszki i podmioty współpracujące – Partnerów.
Koluszkowska Karta Seniora wydawana jest Seniorom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Koluszki, którzy ukończyli 65 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Warunkiem wydania Karty Seniorom jest złożenie wniosku, którego wzór określony został w Regulaminie wydawania i użytkowania ,,Koluszkowskiej Karty Seniora”. Wniosek o wydanie Karty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Formularz wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Koluszkach oraz w formie elektronicznej w zakładce ,,Koluszkowska Karta Seniora”.
Partnerzy biorący udział w Programie ,,Koluszkowska Karta Seniora, informują o przystąpieniu do Programu poprzez umieszczenie w swojej siedzibie, w widocznych miejscach, znaku graficznego, który został ustalony przez Burmistrza Koluszek Zarządzeniem Nr 167/2016 z dnia 3.11.2016 roku.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print