Każdy wiedzieć powinien….

 1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

  – w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za
  każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje
  mieszkaniec;

  – w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy
  i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
  wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania
  z nieruchomości.

 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do
  10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
  czyli w przypadku zmiany:

  a) właściciela nieruchomości,

  b) adresu nieruchomości,

  c) liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość:

  – narodzin dziecka,

  – zgonu osoby zamieszkującej w danej nieruchomości,

  – zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy osób, które wyprowadziły się
  z nieruchomości lub przyprowadziły się do nieruchomości)

  d) kupna/sprzedaży/darowizny nieruchomości – deklaracja powinna być
  złożona przez:

  – kupującego – pierwsza deklaracja

  – sprzedającego – wygaśnięcie obowiązku.

 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 4. W przypadku posiadania kompostownika właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym może skorzystać z ulgi w opłacie, ale zobowiązany jest do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – obowiązuje od 1.06.2020r.

 • 169,30 zł – ryczałtowa roczna stawka od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub przelewem na rachunek bankowy – nr konta 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

image_pdfimage_print