Jak założyć działalność gospodarczą


Od 1-go stycznia 2012 r. rejestracja prowadzących działalność gospodarczą odbywa się za pośrednictwem strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG jest spisem przedsiębiorców, działających na terenie Polski. Prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 131, poz. 764).

Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na domenie http://www.ceidg.gov.pl/ lub BIP Ministerstwa Gospodarki – http://bip.mg.gov.pl/. Wniosek ten jest zwolniony od opłat.

System automatycznie generuje potwierdzenie lub informuje wnioskodawcę o ewentualnych błędach, które należy poprawić i wysyła go do wnioskodawcy na określony adres poczty elektronicznej – wskazany w formularzu.

Formularz zgłoszeniowy musi zostać opatrzony podpisem. W tym celu należy go w formie elektronicznej bądź skorzystać z instytucji bezpłatnego zaufanego profilu.

Podmioty oferujące usługę założenia elektronicznego podpisu – według rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki to:

– Krajowa Izba Rozliczeniowa,
– Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
– Unizeto Technologies,
– MobiCert,
– Enigma S.O.I.

Aby skorzystać z drugiej opcji należy udać się osobiście do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości. Profil ten stanowi odpowiednik podpisu elektronicznego. Jest on weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (Dz. U. Nr 130, poz.1450).

Możliwe jest również złożenie wydrukowanego, wypełnionego elektronicznie wniosku osobiście w gminie. Dopuszczalne jest również pobranie, wypełnienie oraz złożenie wniosku w tradycyjnej papierowej formie. W wypadku wysyłki wypełnionego wniosku drogą pocztową (listem poleconym) konieczne jest potwierdzenie podpisu wnioskodawcy przez notariusza.

Wraz z wypełnionym wnioskiem należy złożyć oświadczenie, iż w stosunku do wnioskodawcy nie zostały orzeczone zakazy prowadzenia działalności. Pismo to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej w wypadku złożenia fałszywego oświadczenia.

Wpis do CEIDG powinien zostać uzyskany z chwilą wprowadzenia danych do systemu, jednakże nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku. Ewentualne zmiany danych możliwe są do wnoszenia w terminie 7 dni liczonych od dnia złożenia wniosku.

Wszystkie niezgodności w przypadku formy elektronicznej są przekazywane do użytkownika niezwłocznie po wykryciu. W przypadku złożenia wniosku w urzędzie gminy, organ wzywa w celu ich korekty/uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych. Co za tym idzie, podjęcie działalności możliwe jest w dniu złożenia wniosku, jednakże dopuszczalne jest również wybranie określonej daty jej rozpoczęcia. W raz z dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, numer identyfikacji publicznej (NIP) osoby fizycznej prowadzącej działalność, staje się NIPem nowego przedsiębiorcy.

Wnioskodawca wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG powinien domagać się:

– wpisu bądź zmiany wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
– zgłoszenia płatnika składek lub jego zmiany, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, bądź kontynuowania ubezpieczenia społecznego rolników stosownie do właściwych regulacji;
– przyjęcia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania

Wszystkie informacje, zmiany oraz formularze potrzebne do wypełnienia wniosku i zarejestrowania działalności gospodarczej możliwe są do pobrania na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?FAQ

Dodatkowo warto korzystać z porad zamieszczonych na stronach i portalach dedykowanych osobom prowadzącym lub planującym założyć działalność gospodarczą. Proponowane są w nich sprawne i tanie rozwiązania mogące mieć zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz opisana dokładna droga jaką trzeba pokonać, aby założyć działalność gospodarczą.

http://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/zakladanie-firmy
http://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/jak-wypelnic-druk