Informacja o przepustach i rowach przydrożnych

Stosownie do zapisów art. 30 Ustawy z dnia 25 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19,poz.115 z późniejszymi zmianami) stanowiącego, że utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi, Urząd Miejski w Koluszkach zwraca się prośbą o dokonanie czynności, które spowodują swobodny i sprawny przepływ wód deszczowych i roztopowych co pozwoli uniknąć zalewania posesji oraz szkód wyrządzanych przez wodę.
Jednocześnie zawiadamiamy Państwa, iż rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z terenu pasa drogowego, dlatego też zgodnie z zapisami zawartymi w art. 39 wyżej przywołanych przepisów zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Wszelkie próby podłączenia się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi. Do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt, uzyskując wszelkie zezwolenia przewidziane przepisami prawa.

image_pdfimage_print