Informacja dotycząca zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów.

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi 2% od opłaty z danej nieruchomości.
3. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości:
– nie posiada kompostownika przydomowego lub
-nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, lub
– uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie
oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji dotyczącej
posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.
4. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym
stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.
5. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po
upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego
zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

image_pdfimage_print