Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 1. Wszyscy właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
  i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do złożenia deklaracji za odpady komunalne.

 2. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  powstaje w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania
  z nieruchomości.

 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, czyli w przypadku:

  a) kupna/sprzedaży nieruchomości – deklaracja powinna być złożona przez:

  – kupującego – pierwsza deklaracja,

  – sprzedającego – deklaracja zerowa

 4. Właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej
  nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, którzy złożyli deklaracje za odpady komunalne w 2019r. nie są zobowiązani do jej ponownego składania.

 5. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  w 2020r. wynosi 169,30 zł – dotyczy odpadów segregowanych.

 6. W przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, podwyższona ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  w 2020r. wynosi 677,20 zł.

 7. Opłatę należy uiścić do 30 czerwca 2020r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koluszkach – nr konta 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947.

image_pdfimage_print