INFORMACJA Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2016 r.

Burmistrz Koluszek działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami) odwołuje wyznaczony na dzień 15 stycznia 2016 r. na godz. 1000 pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Koluszki, kompleks 2, stanowiącej własność Gminy Koluszki, położonej w obrębie 2 miasta Koluszki przy ul. Nasiennej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 38/21 o pow. 1,0530 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw nr LD1B/00031961/3.

Powodem odwołania przetargu jest niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) tj. nieopublikowanie ogłoszenia przetargu na stronach internetowych Urzędu.

Informacja o odwołaniu przetargu zostaje zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach (www.koluszki.pl), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach, na tablicach ogłoszeń: tut. Urzędu, Banku Spółdzielczego w Koluszkach, Sołtysów Wsi, Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz w prasie.

Przepraszam za zaistniałą sytuację.

image_pdfimage_print