Gmina Koluszki przyjęła budżet na rok 2021

Brak podwyżki podatków, nadwyżka budżetowa i duża moc inwestycyjna
Rada Miejska w Koluszkach przyjęła budżet Gminy Koluszki na rok 2021, przedłożony przez burmistrza Koluszek. Za uchwałą budżetową opowiedziało się 17 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu, jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu.
Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4,1 mln zł (która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych), a wydatki na inwestycje w wysokości aż 40 mln zł, czyli o kilka milionów więcej niż w 2020 r.
Co ważniejsze, wszystkie podatki i opłaty lokalne udało się pozostawić na poziomie z 2020 roku i nie obciążać mieszkańców kosztami zmniejszonych wpływów do budżetu związanych z epidemią koronawirusa.
– Jest to budżet trudny, ale bez wzrostu podatków. To bardzo ważne dla naszych mieszkańców. Jest to też budżet bez kredytów konsumpcyjnych i z bardzo dużą mocą inwestycyjną. Udało nam się zatem połączyć te trzy trudne elementy, za co serdecznie dziękuję pani skarbnik i całemu zespołowi, który bardzo intensywnie pracował nad tym budżetem – skomentował tegoroczny budżet, burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.
Dochody
Plan dochodów na 2021 rok zaproponowano w kwocie 148,5 mln zł. Na wielkość tę składają się dochody bieżące w wysokości blisko 116,9 mln zł oraz wpływy związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynków i dotacje z przeznaczeniem na realizację inwestycji w kwocie 31,6 mln zł.
Na wyróżnienie zasługuje fakt, że znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu Gminy mają również pieniądze pochodzące z funduszy unijnych. W 2021 roku założono, że powinniśmy otrzymać łącznie ponad 14,3 mln zł na projekty miękkie i twarde.
– Jeszcze kilka lat temu taka kwota to był cały budżet na inwestycje jakim dysponowaliśmy, a teraz to realne źródło współfinansowania rozwoju gospodarczego naszego samorządu. Środki te związane są z budową infrastruktury turystycznej w Lisowicach, termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, utworzeniem dodatkowych grup w przedszkolach i żłobku, aktywizacją podopiecznych M-GOPS, budową odnawialnych źródeł energii, uzupełnieniem floty samochodowej w OSP – poinformowała Krystyna Lewandowska zastępca burmistrza, w trakcie prezentacji założeń budżetowych podczas sesji Rady Miejskiej w Koluszkach.
Ciekawie prezentuje się także kwestia dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych. W przyszłym roku Gmina zakłada dochody w wysokości 8 mln zł. Takie prognozowanie związane jest z zainteresowaniem jakie płynie ze strony przedsiębiorców z całej Polski nabyciem gruntów w koluszkowskiej strefie ekonomicznej. A kolejne biznesowe inwestycje to nie tylko dochody dla gminy, ale również większy wybór miejsc pracy dla mieszkańców.
Wydatki
Wydatki na rok 2021 założono na poziomie 144,4 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne na poziomie 40 mln zł.
W tym elemencie warto zwrócić uwagę na to, że 24 proc. wszystkich wydatków gminy stanowią obciążenia związane z wypełnianiem zadań oświatowych. M.in. na utrzymanie szkół i przedszkoli, dowóz uczniów, remonty czy oświatowe inwestycje, gmina zamierza przeznaczyć ponad 35 mln zł. Tymczasem subwencja oświatowa przekazywana przez państwo naszemu samorządowi to jedynie 17 mln zł. Resztę ze swoich środków dokłada gmina.
Kolejną dziedziną, na którą gmina nie szczędzi środków to drogi. Na bieżące remonty i naprawy nasz samorząd zabezpieczył ponad 4,9 mln zł, natomiast na inwestycje na drogach blisko 23,6 mln zł. Co ciekawe w ponad 24% prowadzone na drogach roboty budowlane będą finansowane przez inne samorządy i ze środków unijnych. Dla przykładu w sferze dotacji na inwestycje powiat łódzki wschodni zabezpieczył na inwestycje drogowe w gminie Koluszki kwotę 5,7 mln zł.
Spłata zadłużenia
Ma być to również rok spłaty znacznej części zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów oraz wykupu emitowanych przez gminę obligacji. Łącznie na powyższe cele gmina zamierza przeznaczyć aż 5 mln zł. Przy tak skonstruowanym budżecie zadłużenie gminy Koluszki spadłoby do poziomu 40,4 proc. dochodów, czyli o kilka punktów procentowych (ustawowy limit zadłużenia to 60 proc.).
Pamiętajmy jednak, że w obecnym koronawirusowym czasie sytuacja gospodarcza jest bardzo dynamiczna i może ulegać różnorodnym wahaniom, co może mieć również swoje bezpośrednie przełożenie na budżet naszej gminy.
(pw)

Przekaż 1 proc. na rozwój własnej gminy
Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów prognozowane wpływy z podatku PIT dla Gminy Koluszki będą w przyszłym roku wynosiły blisko 27,4 mln zł. Samorząd zachęca mieszkańców do rozliczania się z PIT według miejsca zamieszkania tj. Gminy Koluszki – wówczas będziemy mieć pewność, że podatki jakie odprowadzamy ze swoich wynagrodzeń do budżetu państwa, ostatecznie budżet państwa w 38,23% przekaże gminie, w której mieszkamy.

Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2021 roku:
a) w sferze drogowej
Na terenie wiejskim: budowa tunelu pomiędzy Gałkowem Małym a Gałkowem Dużym; opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Długie – Zygmuntów; rozbudowa drogi powiatowej pomiędzy ul. Zagajnikową w Różyca a ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym; rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym – oświetlenie ścieżki; naprawa mostu na rzece Mrodze w Lisowicach; budowa parkingu w Kaletniku; przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach; budowa drogi we wsi Regny.
Na terenie miasta: dalsza modernizacja dróg w oś. Czarneckiego; zakończenie przebudowy dróg na os. Łódzkie II i Łódzkie I; przebudowa ulic Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej; przebudowa dróg wewnętrznych w ul. Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych; budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego w ul. Wołyńskiej; budowa kolektora deszczowego dla odwodnienia płn-wsch części miasta; przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej i Śląskiej oraz budowa kanału awaryjnego na potrzeby zbiornika retencyjnego w rejonie ulic Zielonej i Czarneckiego;
b) w sferze turystyki finalizowanie budowy infrastruktury w Lisowicach;
c) gospodarka mieszkaniowa: zakończenie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
d) ochrona przeciwpożarowa: w roku 2015 przygotowany i złożony został przez Gminę Koluszki wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zakupu samochodów strażackich dla trzech jednostek ochotniczych straży pożarnych – nasz wniosek uzyskał wreszcie dofinansowanie – łączny koszt zakupu to 2,0 mln zł, w tym finansowanie środkami unijnymi 1,5 mln zł, pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi 360 tys. zł, dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 155 tys. zł. W projekcie budżetu na 2021 rok zabezpieczone zostały również środki w kwocie 237 tys. zł na sfinalizowanie zadania związanego z budową monitoringu miejskiego;
e) oświata i wychowanie: obserwując dowóz dzieci do szkół gmina postanowiła o wprowadzeniu do projektu budżetu zadań związanych z budową parkingów przy Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym i Przedszkolu w Gałkowie Dużym, ponadto wprowadzono inwestycje dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gałkowie Dużym, rozbudowę budynki SP Nr 2 i I LO oraz budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 – te dwie inwestycje będą prowadzone przy współfinansowaniu przez Powiat Łódzki Wschodni. W przyszłym roku gmina planuje też zakończyć adaptację budynku przy ul. Mickiewicza na potrzeby filii Żłobka;
f) szeroko rozumiana gospodarka ściekowa i ochrona wód: założono środki na budowę dalszych wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny – Budziszewice, opracowanie dokumentacji projektowej od ulicy Zagajnikowej w Różycy do ulicy Dzieci Polskich w Gałkowie Duży;
g) oświetlenie ulic – na terenie wiejskim gmina planuje rozpocząć proces budowy brakującego oświetlenia w sołectwie Kaletnik, w ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw we wsi Słotwiny, uzupełnić oświetlenia w sołectwach Regny oraz Stamirowice – Leosin, natomiast na terenie miasta wykonać oświetlenie w ulicach 8 Marca i wokół urzędu;
h) w sferze wodociągowej i pozostałej infrastruktury założono w mieście budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej oraz zakończenie projektu unijnego polegającego na budowie odnawialnych źródeł energii w ramach ZIT – projekt ten obejmuje na przestrzeni lat 2020 – 2021 wykonanie w sumie 200 instalacji;
i) w sferze kultury budowę tężni solankowej w Parku Miejskim w Koluszkach;
j) w związku z licznymi interwencjami użytkowników obiektów sportowych oraz uwzględniając rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego budżetu obywatelskiego, postanowiono o wprowadzeniu do budżetu na 2021 rok takich zadań jak modernizacja obiektów zajmowanych przez LKS Różyca i LKS Gałkówek. Ponadto kontynuowana będzie modernizacja boiska we wsi Katarzynów oraz gmina podejdzie do tworzenia dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe i wybudowanie zadaszenia amfiteatru w parku.

image_pdfimage_print