Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach ogłasza

nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32, tel. 44 714 58 25, e-mail: sekretariat@mgopskoluszki.pl

 1. Przedmiot naboru:
 2. Stanowisko: pracownik socjalny.
 3. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar
 4. Liczba etatów: 1 etat
 5. Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach
 6. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej) oraz praca na terenie Gminy Koluszki
 7. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień
 8. Zastrzega sobie wolę zatrudnienia wybranych kandydatów na czas określony nie przekraczający 1 roku w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.
 9. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 3. a) ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
 4. b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 5. c) do dnia 31 grudnia 2013 r. Ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 6. Obywatelstwo polskie.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.
 8. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

 1. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
 2. Znajomość przepisów:
 3. a) ustawy z dnia marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,
 4. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
 5. c) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 6. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 7. e) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 8. f) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 9. Umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów, umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych, umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo, zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie.
 10. Znajomość obsługi komputera, tabletu.
 11. Umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem.
 12. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
 13. Umiejętność dobrego radzenia sobie w różnych sytuacjach z trudnym klientem, kreatywność, innowacyjność, umiejętność kooperowania z różnymi podmiotami, umiejętność korzystania z zasobów (instytucjonalnych i ludzkich).

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:
 2. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Praca socjalna.
 4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 5. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej.
 6. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 7. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 8. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 10. Przeprowadzanie konsultacji i instruktarzu związanego z problemami uzależnień oraz konsultacji dot. problemów przemocy domowej.
 11. Sprawozdawczość.
 12. Inne zadania zlecone przez Dyrektora MGOPS, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z pracą socjalną.
 13. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 • list motywacyjny,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                   w Koluszkach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

– Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.

– W przypadku zatrudnienia kandydat może być w razie konieczności zobowiązany                    do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Etap I.

Oferty pracy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00 pokój nr 12 -budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  w Koluszkach (po telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 44 714 58 25) – decyduje data faktycznego wpływu do MGOPS w Koluszkach lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32. Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny”. Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych dla pracy na danym stanowisku.

Etap II

Z każdym z kandydatów spełniających wymagania niezbędne Komisja przeprowadzi,               w uzgodnionym terminie rozmowę kwalifikacyjną, obejmującą niezbędny sprawdzian umiejętności weryfikującego wymaganą znajomość przepisów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej MGOPS.

VII. Rekrutacja

 1. Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w Dziale Pomocy Społecznej Ośrodka lub telefonicznie tel. 44 714 58 25, 44 714 58 44.

Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione będą mogły odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w godzinach pracy Ośrodka.

image_pdfimage_print