Dofinansowanie do projektu pod nazwą „Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- Podstrefy Koluszki”

W dniu 9 listopada 2017 roku Gmina Koluszki podpisała umowę o dofinansowanie nr RPLD.02.01.01-10-0003/17-00 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

„Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- Podstrefy Koluszki”

Całkowita wartość projektu: 19 869 330,10 zł

Dofinansowanie: 4 998 906,99 zł

Projekt obejmuje kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców z sektora MŚP, zainteresowanych inwestycjami na obszarze Gminy Koluszki. W ramach projektu przygotowanych zostanie kompleksowo uzbrojonych terenów o łącznej powierzchni 21,32 ha.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwoju gospodarczego Gminy Koluszki, poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych.

Projekt obejmuje również przygotowanie infrastruktury w postaci sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji układu komunikacji wewnętrznej wraz z oświetleniem ulicznym i usunięciem kolizji linii energetycznych.

Planowane efekty:

– stworzenie warunków infrastrukturalnych do pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości,

– wzrost atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej gminy,

– zwiększenie liczby potencjalnych inwestorów zewnętrznych zainteresowanych lokowaniem kapitału w obrębie terenu inwestycyjnego,

– optymalizację wykorzystania endogenicznego potencjału społecznego i uwarunkowań lokalizacyjnych gminy,

– poprawę warunków na lokalnym rynku pracy, zmniejszenie zjawiska bezrobocia wśród mieszkańców gminy,

– wzrost warunków życia na omawianym obszarze.

image_pdfimage_print