Dofinansowanie do projektu pod nazwą “Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice”

W dniu 9 grudnia 2016 roku Gmina Koluszki zawarła umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0043/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu: Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice

Całkowita wartość projektu: 8 988 430,59 zł

Dofinansowanie: 5 602 996,23 zł

Wkład Gminy Koluszki: 3 385 434, 36 zł

Termin realizacji projektu od 1 lipca 2016 roku do 31 marca 2019 roku

Głównym celem projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy. Realizacja projektu przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarczego gminy Koluszki, jak i wpłynie na podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców województwa łódzkiego.

W ramach projektu zrealizowana zostanie:

-budowa obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych i rekreacyjnych;

-rozwój różnych form turystyki i rekreacji;

-przyciągnięcie przede wszystkim turystów spoza regionu;

-budowa infrastruktury turystyki;

-podniesienie bezpieczeństwa  użytkowników obiektów;

-wykreowanie różnego rodzaju atrakcji turystycznych;

-zagospodarowanie miejsc organizacji imprez kulturalnych i folklorystycznych;

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Koluszki. Podjęte działania w ramach projektu będą oddziaływały na:

– poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu w skali krajowej i międzynarodowej;

– poprawę dostępności do obiektów i atrakcji turystycznych.

 

image_pdfimage_print