Dofinansowanie do projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców”

Gmina Koluszki realizuje projekt pn.

Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców”

który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót  na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności  do zatrudnienia osób sprawujących opiekę na dziećmi w wieku do lat 3, w tym dla 32 osób (24 kobiet i 8 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo, chcących podjąć pracę, oraz co najmniej 32 osób (24 kobiet i 8 mężczyzn) powracających na rynek pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Projekt ukierunkowany jest na godzenie życia rodzinnego oraz zawodowego i będzie promować równy dostęp do zatrudnienia i rozwoju kariery.

 Efekty projektu:

Planowanym efektem projektu jest:

  utworzenie 64 miejsc w Żłobku Miejskim w Koluszkach,

– powrót 32 osób (24 kobiety i 8 mężczyzn) na rynek pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,

– znalezienie pracy przez 32 osoby (24 kobiety i 8 mężczyzn) bezrobotne lub bierne zawodowo.

Termin realizacji projektu:

od 2 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku

Koszt zadania:

Wartość całkowita projektu: 1 629 384,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 463 384,00 zł

image_pdfimage_print