Dalszy rozwój gminy połączony z obniżeniem poziomu zadłużenia

Pod koniec grudnia Rada Miejska w Koluszkach przyjęła budżet Gminy Koluszki na 2022 r., który przedłożył Burmistrz Koluszek. Za uchwałą opowiedziało się 17 radnych, trzech radnych wstrzymało się od głosu, nie było głosów przeciwnych.

Najważniejsza informacja skierowana dla mieszkańców naszej gminy jest taka, że przy zachowaniu inwestycji na niezmienionym poziomie, idziemy w kierunku systematycznego obniżania zadłużenia, a przynajmniej takie są intencje Burmistrza Koluszek. W tym roku ma ono zostać obniżone do 39 proc. planowanych dochodów (ustawowy limit zadłużenia to 60 proc.). Na spłatę rat od pożyczek i kredytów oraz wykup gminnych obligacji, samorząd zamierza przeznaczyć 5,1 mln zł.

Dochody

Plan dochodów na 2022 r. zaproponowano w kwocie 137,9 mln zł. Na wielkość te składają się dochody bieżące w wysokości blisko 106 mln zł oraz wpływy związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynków i dotacje z przeznaczeniem na realizację inwestycji w kwocie 32 mln zł.

Po stronie dochodów warto zwrócić uwagę na planowany spory zastrzyk gotówki ze sprzedaży nieruchomości gminnych. W tym roku ma być to dochód rzędu 8 mln zł. – Takie prognozowanie związane jest z zainteresowaniem jakie płynie ze strony przedsiębiorców z całej Polski nabyciem gruntów w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a to oznacza dla Koluszek nowe miejsca pracy – stwierdził Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

A zatem z nawiązką procentować zaczyna wkład, jaki gmina wniosła w przygotowanie i promocję wciąż poszerzanych terenów inwestycyjnych. Owoc przynosi także mocna współpraca z powiatem we wspólnym finansowaniu inwestycji na naszym terenie. Na terenie Gminy Koluszki powiat w tym roku zabezpieczył aż 8,2 mln zł na inwestycje drogowe, oraz 1,7 mln zł na rozbudowę budynku dla SP nr 2 i I LO w Koluszkach.

Znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu naszej gminy mają również pieniądze pochodzące z funduszy unijnych. – W 2022 roku założyliśmy, że powinniśmy otrzymać łącznie ponad 9,8 mln zł na sfinansowanie realizacji projektów miękkich i inwestycyjnych. Jeszcze kilka lat temu taka kwota to był cały budżet na inwestycje jakim dysponowaliśmy, a teraz to realne źródło współfinansowania rozwoju gospodarczego naszego samorządu. Środki te związane są z utworzeniem dodatkowych grup w przedszkolach i żłobku, aktywizacją podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, budową sieci wodociągowej na terenie wiejskim, termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, budową infrastruktury oświatowej czy budową odnawialnych źródeł energii – zaznaczył Burmistrz Koluszek.

Na koniec dodajmy, że blisko połowa dochodów budżetu gminy, to wpływy z naszych podatków (34 mln zł podatki lokalne, 26 mln zł podatek PIT, 1,5 mln podatek CIT).

Wydatki

Wydatki na rok 2022 założono na poziomie 137,2 mln zł, w tym wydatki na inwestycje na poziomie 39,1 mln zł, a więc na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o strukturę wydatków, najwięcej bo aż 33 proc. wszystkich wydatków (45,6 mln zł) przeznaczamy na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty. Sporą część budżetu pochłaniają także wydatki na pomoc społeczną oraz wsparcie rodzin (w tym prowadzenie żłobka) – 25 mln zł. Z kolei utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, obsługa gospodarki odpadami i utrzymanie terenów zielonych generuje wydatki na poziomie 15,6 mln zł.

Z roku na rok coraz lepiej jeździ się po naszych drogach, co oczywiście jest efektem sporych nakładów finansowych w naszym budżecie. W tym roku na bieżące remonty i naprawy nasza gmina zabezpieczyła ponad 6,6 mln zł, natomiast na inwestycje na drogach blisko 20 mln zł. Co warte podkreślenia, w tym roku prowadzone na drogach roboty budowlane będą w 46 procentach finansowane przez inne samorządy oraz ze środków unijnych.

W co zainwestujemy

Wydatki na inwestycje w wysokości 39 mln zł pozwolą na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

– w sferze wodociągowej i sanitarnej, na terenach wiejskich: budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny – Budziszewice, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Różycy, Kaletnik, Gałków Duży, Słotwiny.

Na terenie miasta: budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego, wodociągu do działek nr 337/1 i 337/2. Kontynuowana będzie budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych na terenie miasta Koluszki oraz ukończony zostanie projekt unijny polegający na budowie odnawialnych źródeł energii (projekt ten obejmuje na przestrzeni lat 2021 – 2022 wykonanie w sumie 80 instalacji);

– w sferze drogowej, na terenie wiejskim: budowa chodnika przez wieś Erazmów, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Długie-Zygmuntów, budowa przejścia dla pieszych w Stefanowie, przebudowa drogi powiatowej w Wierzchach, modernizacja dróg we wsiach Stamirowice i Leosin, przebudowa drogi gminnej Wierzchy-Świny, budowa tunelu pomiędzy Gałkowem Małym a Gałkowem Dużym, budowa chodnika w Gałkowie Parceli, przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Gałków Mały, budowa parkingu w Kaletniku, budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym.

Na terenie miasta: budowa kanału awaryjnego na potrzeby zbiornika retencyjnego w rejonie ulic Zielonej i Czarneckiego, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego w ul. Wołyńskiej, budowa kolektora deszczowego dla odwodnienia płn.-wsch. części miasta, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej, przebudowa ulic Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej, zakończenie przebudowy ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej i Śląskiej, przebudowa ulicy Przejazd;

– gospodarka mieszkaniowa: zakończenie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, oraz rozpoczęcie przebudowy i remontu wewnątrz budynku przy ul. Brzezińskiej 32 oraz termomodernizacji budynku pod Muzeum Koluszek przy ul. 3 Maja 17;

– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zabezpieczone zostały środki na zakup samochodu dla Policji oraz remonty wewnątrz strażnic OSP, a także na sfinalizowanie zadania związanego z budową monitoringu miejskiego;

– oświata i wychowanie: budowa parkingu przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gałkowie Dużym; rozbudowa budynku SP Nr 2 i I LO w Koluszkach (inwestycja ta prowadzona jest przy współfinansowaniu przez Powiat Łódzki Wschodni oraz środki unijne i środki pochodzące z budżetu państwa);

– oświetlenie ulic: opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia na terenie Gałkowa Małego, Gałkowa Dużego, Sołectwa Żakowice – Różyca, Przanowic, Borowej I, Słotwin, Regien oraz w Koluszkach przy ulicy Naftowej;

– w sferze kultury i sportu: budowa tężni solankowej oraz wymiana instalacji w budynku biblioteki. W związku z licznymi interwencjami użytkowników obiektów sportowych oraz w oparciu o rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego budżetu obywatelskiego, do budżetu na 2022 rok wprowadzono zadania związane z modernizacją obiektów zajmowanych przez LKS Różyca i LKS Gałkówek. Ponadto będzie kontynuowana modernizacja boiska we wsi Katarzynów, wybudowany zostanie plac zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe oraz zadaszenie nad amfiteatrem w parku w Koluszkach.

image_pdfimage_print