Burmistrz Koluszek uzyskał absolutorium

15 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Koluszkach, w trakcie której radni udzielili absolutorium burmistrzowi Koluszek. Absolutorium to swego poparcie dla polityki finansowej prowadzonej przez gminę. Po raz pierwszy w historii, głosowanie przeprowadzono zdalnie, za pośrednictwem internetu.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, 2 było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Dochody

W 2019 r. dochody naszej gminy zamknęły się kwotą 123,4 mln zł. Z poboru podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych finalnie pozyskano ponad 101,2 mln zł (w tym PIT 25,5 mln zł i inne podatki 19,1 mln zł). Warto zwrócić uwagę na wielkość dotacji pozyskanych na dofinansowanie gminnych inwestycji, które przyniosły kwotę aż 20,7 mln zł. Dla porównania, ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków do budżetu wpłynęło 1,5 mln zł.

– Dzisiaj mogę powiedzieć, że przy realizacji dochodów największy problem mamy                                         z terminowym i sprawnym „spływem” do budżetu gminy środków unijny. Kontrola wniosków o płatność to długi proces skutkujący tym, że bilansując budżet musiałem sięgać po inne źródła finansowania budżetu – skomentował kwestię dochodów gminy, burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Wydatki

Jeśli chodzi o wydatki, po dokonanych w trakcie roku zmianach ostatecznie w 2019 r. wydatkowane zostały 135 mln zł, w tym na inwestycje gmina przeznaczyła 44 mln zł (18,9 mln zł – przebudowa dróg, 1,3 mln – kontynuacja projektu Lisowice, 12,5 ml zł – termomodernizacja budynków i budowa sali konferencyjnej, 6,2 mln zł – inwestycje w mienie oświatowe, 4,5 mln zł – budowa sieci wodociągowej i fotowoltaika).

Deficyt

Budżet Gminy Koluszki w 2019 roku ostatecznie zamknął się deficytem w wysokości 11,7 mln zł, który związany był z realizacją zadań inwestycyjnych, a sfinansowany został pożyczkami, emisją obligacji i wolnymi środkami (pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 966 tys. zł, dwa kredyty długoterminowe na łączną kwotę 12,9 mln zł, emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł). W sferze działalności bieżącej dzięki wyższym dochodom, gminie udało się osiągnąć nadwyżkę operacyjną (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, bez uwzględnienia wydatków i dofinansowań na inwestycje) w kwocie ponad 10,2 mln zł. Jednym słowem, gdybyśmy nie chcieli budować tego co obecnie obserwujemy, a jedynie obsługiwać mieszkańców, w portfelu gminy na koniec roku zostawałoby kilka milionów złotych oszczędności.

image_pdfimage_print