Burmistrz Koluszek ogłasza:

pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Gałków Mały, obręb Gałków Mały, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

– działka nr 609/3 o pow. 0,0048 ha, cena wywoławcza 2.300,00 zł, wadium 230,00 zł,

postąpienie 30,00 zł.

Uwaga: Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten teren.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, nie później niż do godz. 1200 23 listopada 2015 r., lub na konto Urzędu nr 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810 Bank PEKAO SA I O/Koluszki najpóźniej do dnia 23 listopada 2015 r. (włącznie) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 23 listopada 2015 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z tą nieruchomością tj. działek 609/1, 609/5 i 600/3, z uwagi na jej szerokość – nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, oraz dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.koluszki.pl – w zakładce sprzedaż nieruchomości.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

image_pdfimage_print