Burmistrz Koluszek ogłasza

W Y K A Z

nieruchomości położonej w mieście Koluszki przeznaczonej do sprzedaży.

Lp. Miejscowość Nr działki Pow. działki Kw Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania Forma sprzedaży Cena nieruchomości
1 miasto Koluszki

obręb 5, ul. Warszawska

341 577 m2 LD1B/00025292/7 Działka zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym
o powierzchni użytkowej 91 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 10 m2.

Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 5 miasta Koluszki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Koluszkach Nr VIII/32/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2007 r. Nr. 188, poz. 1777) przedmiotowa działka znajduje się na obszarze objętym jednostką urbanistyczną o symbolu D27MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg, gaz i kanalizacja
w ulicy Warszawskiej.

w drodze przetargu nieograniczonego 208 900,00 zł

Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje:

  1. poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed 16 maja 2018 r.
  2. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złożą wniosek

o nabycie przed 16 maja 2018 r.

Koluszki, dnia 4 kwietnia 2018 r.

GG.6840.1.33.2015

image_pdfimage_print