Burmistrz Koluszek ogłasza

Burmistrz Koluszek

ogłasza:

rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Regny, obręb Regny, stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 327/1 o powierzchni 2425 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00062976/3.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, wybudowanym w roku 1902 o powierzchni użytkowej około 80,00 m2. Ściany budynku murowane z cegły, strop drewniany ze ślepym pułapem, dach w układzie krokwiowo-jętkowym, dwuspadowy kryty eternitem. Według opinii rzeczoznawcy majątkowego, stan techniczny budynku jest zły, pomieszczenia wymagają kapitalnego remontu. We wszystkich pomieszczeniach podłogi, stolarka okienna i drzwiowa nienadająca się do użytku. Konieczny jest również remont dachu. W budynku znajduje się instalacja elektryczna, która wymaga również wymiany. Ponadto na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy drewniany (komórka).

Nieruchomość ogrodzona siatką metalową na słupkach stalowych.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten teren.

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 19 kwietnia 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki (Uchwałą Nr XXXII/72/2017), przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach lasów państwowych.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek – B.

Sposób zagospodarowania zostanie ustalony w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Na sprzedaż w/w nieruchomości były przeprowadzone przetargi w dniu 15.04.2016 r., 15.07.2016 r., 14.10.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 110 000,00 zł

Wysokość zaliczki – 11 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości…”, najpóźniej do dnia 07 maja 2018 r. do godz. 1200 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, adres zgłaszającego, datę sporządzenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przejmuje je bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zaliczkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż do godz. 1200 07 maja 2018 r., lub na konto Urzędu Miejskiego w Koluszkach najpóźniej do dnia 07 maja 2018 r. (włącznie). Dowód wpłaty zaliczki musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 w sali nr 112.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, którego oferta została wybrana zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócona po zakończeniu rokowań (jednak nie później niż przed upływem 3 dni).

Zaliczka przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się nabywcy (uczestnika), który rokowania wygra, od zawarcia aktu notarialnego (umowy).

Koszty sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

./.

– 2 –

Wznowienie i okazanie granic nieruchomości może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ze szczegółowym przebiegiem rokowań uczestnicy zostaną zapoznani przed ich rozpoczęciem.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-54, strona internetowa www.koluszki.pl.

Koluszki, dnia 04 kwietnia 2018 r.

GG.6840.13.2016

image_pdfimage_print