Burmistrz Koluszek ogłasza

Burmistrz Koluszek

ogłasza:

szóste przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w mieście Koluszki,
przy ul. Generała Maczka, obręb 5, stanowiących własność Gminy Koluszki.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości

i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza Wadium Postąpienie minimalne
1 dz. nr 1304/1, obręb 5 miasta Koluszki, przy ul. Generała Maczka 2258 m2

Działka niezabudowana, położona przy drodze w części utwardzonej,
z dostępem do sieci wodociągowej, elektrycznej i gazowej. Przez działkę przechodzi linia elektroenergetyczna.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 19 kwietnia 2017 r. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki (Uchwała Nr XXXII/72/2017), przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej.)
Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek Bi. Na część działki 1304/1 została zawarta umowa dzierżawy na okres od dnia 05 listopada 2015 r. do dnia 04 listopada 2016 r.

225 800,00 zł 22 600,00 zł 2 300,00 zł
2 dz. nr 1304/2, obręb 5 miasta Koluszki, przy ul. Generała Maczka 1697 m2

Działka niezabudowana, położona przy drodze w części utwardzonej,
z dostępem do sieci wodociągowej, elektrycznej i gazowej. Przez działkę przechodzi linia elektroenergetyczna.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu
19 kwietnia 2017 r. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki (Uchwała Nr XXXII/72/2017), przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej.
Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek Bi. Na część działki 1304/2 została zawarta umowa dzierżawy na okres od dnia 05 listopada 2015 r. do dnia 04 listopada 2016 r.

169 700,00 zł 17 000,00 zł 1 700,00 zł

Uwaga: Do cen wylicytowanych zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Dla przedmiotowych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta
Kw nr LD1B/00039163/5.

Przetargi na w/w nieruchomość odbędą się w dniu 11 maja 2018 r., o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż
do godz. 12
00 07 maja 2018 r., lub na konto Urzędu Miejskiego w Koluszkach – kaucje i wadia najpóźniej
do dnia 07 maja 2018 r. (włącznie).
Informacje o numerze konta, na które należy wpłacać wadium udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.

Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone
po zakończeniu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 3 dni).

Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się nabywcy nieruchomości od zawarcia aktu notarialnego.

Granice nieruchomości nie będą geodezyjnie wznawiane, ani okazywane na gruncie.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
tel. (44) 725-67-53, strona internetowa www.koluszki.pl.

image_pdfimage_print