BURMISTRZ KOLUSZEK OGŁASZA

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KOLUSZEK

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego nr 1 miasta Koluszki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2017 r.,  poz.  1405  z  późn.  zm.) oraz uchwały Nr XXIII/79/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego nr 1 miasta Koluszki

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego nr 1 miasta Koluszki

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 07.03.2018 r. do 28.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki, II piętro, pokój 209 w godzinach pracy urzędu. W siedzibie można także zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 27.03.2018 r. o godz. 1400
w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Koluszki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2018 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu podlega postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 54 ust. 3 w/w ustawy, należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2018 r.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu bezpośrednio
w siedzibie Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres um@koluszki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do planu miejscowego jest Burmistrz Koluszek.

image_pdfimage_print