Burmistrz Koluszek ogłasza

Burmistrz Koluszek ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Głowackiego 18 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 4389/237223 części gruntu.
• Lokal mieszkalny nr 40, o pow. użyt. 37,94 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o pow. 2,77 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 4389/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23, obręb 5 miasta Koluszki
o powierzchni 0,3278 ha, położonej przy ul. Głowackiego 18, cena wywoławcza 101 389,00 zł, wadium 11 000,00 zł,
Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 w sali 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
w podanej wysokości nie później niż do godz. 1200 9 kwietnia 2018 r., lub na konto Urzędu nr 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810 Bank PEKAO SA I O/Koluszki najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2018 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i nr lokalu oraz numer ewidencyjny działki.
Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.
Oględzin lokalu mieszkalnego będzie można dokonać w dniu 16 marca 2018 r. w godz. od 10oo do 12oo. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Zakładu Usług Komunalnych Koluszkach
ul. Mickiewicza 4.
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Do wylicytowanej wartości gruntu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.
Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, oraz dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.koluszki.pl – w zakładce sprzedaż nieruchomości.
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.
image_pdfimage_print