Burmistrz Koluszek ogłasza

Burmistrz Koluszek ogłasza:
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gałków Mały, obręb Gałków Mały, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
– działka nr 580/12 o pow. 0,1907 ha, cena wywoławcza 61 500,00 zł,
wadium 6 200,00  zł, postąpienie 620,00 zł.
Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten teren.
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 19 kwietnia 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki, przedmiotowa nieruchomość określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usług.
Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek – RV.
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gałków Mały, obręb Gałków Mały, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
– działka nr 772 o pow. 0,1009 ha, cena wywoławcza 32 600,00 zł,
wadium 3 300,00  zł, postąpienie 330,00 zł.
Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten teren.
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 19 kwietnia 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki, przedmiotowa nieruchomość określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usług.
Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek – RV.
Przetargi odbędą się w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 w sali nr 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, nie później niż do godz. 1200                      09 kwietnia 2018 r., lub na konto Urzędu nr 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810 Bank PEKAO SA I O/Koluszki najpóźniej do dnia 09 kwietnia 2018 r.  (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki.                      Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.Pełne treści ogłoszonych przetargów wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

image_pdfimage_print