Burmistrz Koluszek ogłasza

 czwarty przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w obrębie 5 miasta Koluszki,
przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

  • działka nr 341 o pow. 577 m2, cena wywoławcza 208.900,00 zł, wadium 20.890,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,

w podanej wysokości nie później niż do godz. 1200 3 kwietnia 2017 r., lub na konto Urzędu nr 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810 Bank PEKAO SA I O/Koluszki najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2017 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Granice nieruchomości nie będą geodezyjnie wznawiane, ani okazywane na gruncie.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, oraz dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.koluszki.pl – w zakładce sprzedaż nieruchomości.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print