Burmistrz Koluszek ogłasza

Burmistrz Koluszek ogłasza rokowania na sprzedaż niżej wymienionych zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Koluszki

 

Lp. Położenie nieruchomości Nr

działki

Powierzchnia działki Cena wywoławcza

netto

Wysokość

zaliczki

1 Nieruchomość położona we wsi Długie.  

Nieruchomość  zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym, wybudowanym w latach 60-tych

o pow. użyt. 56,00 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o pow. użyt. 15 m2 i 27 m2.

W budynku mieszkalnym znajdują się instalacje: elektryczna

i wodnokanalizacyjna.

Nieruchomość ogrodzona siatką metalową na słupkach stalowych.

235/3 1303 m2 89. 800,00 zł 9.000,00 zł
2 Nieruchomość położona we wsi Regny.              

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, wybudowanym w roku 1902 o pow. użyt. około 80,00 m2. Ponadto

na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy drewniany (komórka).

W budynku znajduje się instalacja elektryczna.

Nieruchomość ogrodzona siatką metalową na słupkach stalowych.

327/1

 

2425 m2 110.000,00 zł 11.000,00 zł

 

Rokowania na w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 07 kwietnia 2017 r.    o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 w sali nr 112.

 Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości…”, najpóźniej do dnia 03 kwietnia      2017 r. do godz. 1200  w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, adres zgłaszającego, datę sporządzenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zaliczkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż do godz. 1200  03 kwietnia 2017 r., lub na konto Urzędu nr 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810 Bank PEKAO SA I O/Koluszki najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2017 r.(włącznie). Dowód wpłaty zaliczki musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości  jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pełne treści ogłoszonych rokowań wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

 

 

image_pdfimage_print