Burmistrz Koluszek informuje

informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godz. 1000, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja), na dzierżawę części działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 125/89, położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki, na okres do 3 lat (licząc od dnia zawarcia umowy).

Lp. Miejscowość Nr działki Pow. działki Kw Opis nieruchomości Przeznaczenie Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego Wadium Termin wnoszenia opłat

z tytułu dzierżawy

1 Borowa obręb Borowo I część

działki

125/89

339 m2 LD1B/00024709/7 Przedmiotem dzierżawy jest grunt

o pow. 339 m2 z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borowo I w gminie Koluszki, zatwierdzonego Uchwałą

Nr XXXIII/90/2017 Rady Miejskiej

w Koluszkach z dnia 07 czerwca 2017 r., działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności 13 MNN. Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jest jako użytek – Ps VI.

Cele wypoczynkowe 186,45 zł 20,00 zł Czynsz dzierżawny płatny rocznie z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Czynsz dzierżawny będzie corocznie waloryzowany,

z początkiem każdego roku kalendarzowego,

w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.

z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), przy czym pierwsza podwyżka nastąpi

od 01 stycznia 2020 r.

UWAGA: Postąpienie minimalne wynosi 10,00 zł.

Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości, w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach nie później niż do godz. 1200 09 kwietnia 2018 r. lub na konto Urzędu nr 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810 Bank PEKAO SA I O/Koluszki najpóźniej do dnia 09 kwietnia

./.

– 2 –

2018 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki.

Za termin zapłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 3 dni). Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy dzierżawy.

Granice nieruchomości nie będą geodezyjnie wznawiane, ani okazywane na gruncie.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem. Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, telefon (44) 725-67-54, strona internetowa www.koluszki.pl.

image_pdfimage_print