Budżet Obywatelski Gminy Koluszki 2019 głosowanie od 10.10.2018

Poniżej przedstawiamy opisy projektów:

LKS Różyca

W zakresie  prac wymienionych  w zgłoszeniu projektu do  budżetu obywatelskiego znajdują się prace związane z odnowieniem budynku klubowego a w szczególności wymiana poszycia dachu wraz z orynnowaniem, malowanie elewacji i remont szatni dla drużyny ,,gości” i ,, gospodarzy” Koniecznymi działaniami  na rzecz  podniesienia bezpieczeństwa i komfortu  dla obserwatorów zawodów jest renowacja stopni tryby i montaż siedzisk. W dążeniu do niezakłóconego przebiegu zawodów sportowych należy też odgrodzić boiska od trybuny.

 

Staw w Jeziorku to jeden z niewielu takich akwenów w gminie Koluszki. Niestety od kilku lat teren wokół niego był zaniedbywany, przez co flora rozwija się tam “na dziko”. Założeniem projektu jest uporządkowanie działki oraz przywrócenie jej ładu przestrzennego, tak aby mogła stać się miejscem relaksujących spotkań oraz odpoczynku na łonie natury dla mieszkańców gminy Koluszki. Zgodnie z projektem, teren wokół stawu zostanie ogrodzony oraz wzbogacony o ścieżki dla pieszych. Poza tym postawione zostanie molo, ławki, lampy, kosze oraz wiata dla zwiększenia komfortu użytkowania działki.

 

Lekki tornister – zdrowe dziecko, książki i szafki w szkole.

Projekt zakłada zakup szafek modułowych dla każdego ucznia i zakup dodatkowych zestawów podręczników w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach.  W szafkach każdy uczeń będzie mógł zostawić: podręczniki, przybory szkolne, napoje, rzeczy osobiste. Dodatkowe podręczniki sprawią, że uczniowie nie będą musieli ich nosić idąc do szkoły. Zakup dodatkowych książek i szafek wpłynie na to, że tornistry uczniów staną się dużo lżejsze, co będzie miało duży wpływ na poprawę stanu zdrowia dzieci i ich kręgosłupów. Prawidłowy ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10% wagi ciała dziecka, ostatnie pomiary pokazują, że większość dzieci ma tornister cięższy dwu a nawet trzykrotnie.

 

Funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw – modernizacja i dostosowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym do potrzeb przedszkolaków.

Założeniem projektu jest modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym i jego dostosowanie do potrzeb maluchów. Do przedszkola w Gałkowie Dużym uczęszczają dzieci z miejscowości: Gałków Duży i Mały, Borowa, Gałkówek Parcela. Aktualnie do Przedszkola uczęszcza 122 młodych mieszkańców naszej gminy. Przedszkole posiada niewielki plac zabaw, remont przechodził wiele lat temu, nie spełnia on aktualnie swojego zadania. Zużyte sprzęty nie wzbudzają w dzieciach chęci do zabawy, w rodzicach zaś budzą wątpliwości co do bezpieczeństwa. Modernizacja placu zabaw i jego przystosowanie przełoży się na większą aktywność dzieci na świeżym powietrzu oraz pozwoli stworzyć im bezpieczne warunki do wspólnej zabawy.

 

Siłownia zewnętrzna – plenerowa w Słotwinach

Siłownia plenerowa znajdująca się na działce sołeckiej przy placu zabaw w Słotwinach umożliwi mieszkańcom Sołectwa oraz okolicznych miejscowości aktywne spędzenie wolnego czasu. Siłownia będzie miejscem ćwiczeń, ale również wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności. Proste w obsłudze sprzęty posłużą do ćwiczeń różnych partii ciała, co pozwoli osobom w każdym wieku prowadzić aktywny i zdrowy tryb życia. Siłownia zostanie wyposażona w 5 sprzętów do ćwiczeń, np.: motylek oraz orbitrek. Pozostały fundusz zostanie przeznaczony na doposażenie placu zabaw w trampolinę ziemną.

 

MOR (miejsce odpoczynku rowerzystów)

Na terenie byłego „Pekinu” przy nowo wybudowanej ścieżce rowerowej stworzenie spokojnego zakątka odpoczynku dla rowerzystów (MOR) seniorów i młodzieży poprzez zbudowanie wiaty, zakup ławek, stolików do plenerowych gier w szachy i innych elementów mini architektury rekreacyjnej oraz przy istniejącej ścieżce rowerowej zainstalowanie stacji do naprawy rowerów. Zadanie ma obejmować spotkania ludzi aktywnych chcących spędzać wolny czas poza domem na łonie przyrody w pięknych i bogatych przyrodniczo lasach w Gałkówku. Będzie zatem przygoda, rywalizacja i wspaniała zabawa.

 

Plac Zabaw z Stamirowicach

Modernizacja i doposażenie placu zabaw w miejscowości Stamirowice. Projekt mający na celu poprawę atrakcyjności, a także stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Inwestycja dająca możliwość dzieciom i młodzieży zamieszkującym tereny wiejskie na wyrównanie szans dostępu do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

 

„Modernizacja budynku LKS Gałkówek”

Prace będą polegać na zdjęciu więźby dachowej (demontaż obecnego pokrycia dachowego wraz z konstrukcją dachu), wylaniu wieńca wzmacniającego konstrukcję budynku, położeniu nowej konstrukcji dachu i więźby dachowej, położeniu pokrycia dachowego i wykonaniu nowej obróbki blacharskiej, zamontowaniu rynien, demontażu starych okien, montażu i obróbce nowych okien z PCV.

 

Strefa aktywnego wypoczynku dla każdego mieszkańca Regien i nie tylko”:

Celem projektu jest budowa bezpiecznej strefy aktywnego wypoczynku przy świetlicy wiejskiej. W zakres projektu wchodzi zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz altany wielofunkcyjnej. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie aktywności sportowej wśród mieszkańców regionu oraz odwiedzających turystów.

 

Projekt  „Miejsca wypoczynku na osiedlu Zieleń Południe w Koluszkach”  jest niezwykle istotny i potrzebny na terenie osiedla. Inicjatywa projektu wyszła z Zarządu Osiedla na czele z Przewodniczącą Katarzyną Skibińską. Projekt jest podzielony na dwa zadania. W pierwszym etapie jest to –  modernizacja istniejącego placu zabaw przy zbiegu ulic Kraszewskiego, Westerplatte i Wyzwolenia  w postaci uporządkowania i wyrównania terenu, zamontowania  ogrodzenia, przygotowania nawierzchni pod boisko do piłki siatkowej (w tym zakup słupków i siatki ), zamontowanie kilku urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych , ławek, oraz stolika do gry w szachy. W drugim zaś – budowa nowego placu zabaw przy ulicy Partyzantów,  zakres prac będzie obejmował również uporządkowanie i wykarczowanie terenu, wybudowanie alejek spacerowych , budowy parku linowego, oraz zakupie i montażu kilku urządzeń zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych , ławek, oraz stolika do gry w szachy.

 

Koncert gwiazd w Lisowicach

 

Głównym celem organizacji koncertu w Lisowicach jest integracja mieszkańców oraz promocja terenów rekreacyjnych połączonych z aktywnym trybem życia. Zadanie polega na organizacji otwartego koncertu dla mieszkańców gminy Koluszki oraz sąsiednich gmin. Projekt ma na celu dostarczenie mieszkańcom popularnej rozrywki, promocję kultury masowej, promocje Koluszek oraz terenu rekreacyjnego w Lisowicach jako miejscowości przyjaznych i otwartych na organizację plenerowych imprez masowych oraz integrację mieszkańców. Planowany termin realizacji projektu wiosna-lato 2019.

 

 

PIKNIK RODZINNY I TURNIEJ Z OKAZJI 40-LECIA POWSTANIA FC KOLUSZKI.

Projekt jest skierowany do mieszkańców miasta i gminy Koluszki który ma na celu rozpowszechnianie sportowego stylu życia, promocję miasta i gminy Koluszki wśród uczestników wydarzenia oraz uczczenie rocznicy 40-lecia ruchu kibicowskiego w mieście Koluszki. Turniej tego typu będzie organizowany pierwszy raz w Polsce na taką skalę jeżeli chodzi o Fan Cluby i Osiedla sympatyzujące z klubem Widzew Łódź. W turnieju wezmą udział drużyny nie tylko z naszego województwa ale także z kraju i za granicy. Na obiektach Koluszkowskiego Klubu Sportowego na mieszkańców i gości – zarówno młodszych jak i starszych – czekać będą koncerty, festyny, dmuchańce i konkursy z nagrodami. Wszyscy Fani piłki nożnej będą mogli spotkać się z obecnymi zawodnikami Widzewa Łódź a także z byłymi piłkarzami którzy kilkanaście lat temu reprezentowali nasz kraj na arenie między narodowej między innymi w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

 

ZADADY GŁOSOWANIA  NA WYBRANE PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KOLUSZKI NA 2019 ROK

Karty do głosowania, według określonego wzoru zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej na stronie www.koluszki.pl, a także w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej, Biurze Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz w prasie lokalnej.

 

 1. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Koluszki, stale zamieszkały na terenie Gminy.
 2. Głosowanie odbywa się bezpośrednio w wyznaczonych miejscach (Urząd Miejski
  w Koluszkach), korespondencyjnie lub elektronicznie przez 14 dni kalendarzowych.
 3. Karty do głosowania można składać:
  a) osobiście: w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65,
  b) listownie na adres: Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95 – 040 Koluszki z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”, przy czym za ważne uznaje się karty, które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania,
  c) mailowo: na adres: um@koluszki.pl, w formie zeskanowanych kart.
 4. Głosować można tylko raz poprzez postawienie znaku „X” przy maksymalnie 3 projektach, we wskazanej na karcie do głosowania rubryce.
 5. Osoba składająca kartę do głosowania ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania).
 6. Za ważne uznaje się głosy oddane przez osoby uprawnione na poprawnie i czytelnie wypełnionych
  kartach do głosowania, zgodnie z ustalonym wzorem, na których postawiono znak „X” przy nie więcej niż 3 projektach.
 7. Głos uznaje się za nieważny, jeśli:
  a) na karcie nie wybrano żadnego projektu / zadania lub wybrano więcej niż 3 projekty / zadania,
  b) imię i nazwisko, adres zamieszkania wpisane na karcie są nieczytelne,
  c) kartę do głosowania złożono na formularzu innym, niż udostępniony przez Urząd Miejski w Koluszkach,
  d) jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, wszystkie karty złożone przez daną osobę uznaje się za nieważne.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print