Biuro Inżyniera Gminy to jednostka, której zadaniem jest m.in.:

• zabezpieczanie wszelkich awarii w pasie drogi będącej w zarządzaniu Urzędu Miejskiego w Koluszkach (np.: zapadnięcia jezdni, chodników itp.)
• patrolowanie pasa drogi pod kątem bezpieczeństwa jej użytkowników (wszelkie napotkane nieprawidłowości przekazywane są właściwym instytucjom)
• kontrolowanie należnych zezwoleń na wejście w pas drogowy oraz prawidłowości zajęcia pasa drogowego przez obcych wykonawców pod względem bezpieczeństwa
• obsługa monitoringu wizyjnego miasta Koluszki
• prowadzenie kalendarza przeglądów gwarancyjnych prac inwestycyjnych i remontowych
• nadzór nad bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej
• współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, służbami specjalistycznymi jednostek gospodarki komunalnej, budownictwa, energetyki, telekomunikacji, kolejowymi, lotniczymi, służbami Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Policją, pogotowiem ratunkowym, gazownią
• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska w przypadkach wystąpienia zagrożeń środowiska,
• współudział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, pożarów, katastrof budowlanych i drogowych oraz awarii w urządzeniach infrastruktury technicznej,

Biuro Inżyniera Gminy pracuje 24 godziny na dobę. Wszelkie awarie rejestrowane są w komputerowej bazie danych i przesyłane do właściwych jednostek celem naprawy lub usunięcia nieprawidłowości.
W skład zespołu Biura Inżyniera Gminy wchodzą także załogi interwencyjne:
ZUK (drogi, zwierzęta, zieleń, odpady komunalne)
KPGK (wodociągi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ciepłownictwo)
BUD-DROG (drogi, ciężki sprzęt techniczny)
ENERGOPIK (oświetlenie uliczne),
których zadaniem jest bezzwłoczne działanie po otrzymaniu informacji od dyspozytora na podstawie odrębnych porozumień.

Zgłaszanie awarii
Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez dyspozytorów Biura Inżyniera Gminy 24 godziny na dobę pod nr (44) 725-67-68
Osoby zgłaszające awarie proszone są o podanie:
1. imienia i nazwiska
2. telefonu kontaktowego
3. możliwie najdokładniejszej lokalizacji awarii, umożliwiającej szybkie odnalezienie i zabezpieczenie miejsca przez załogę interwencyjną (np.: nazwa ulicy, numer posesji, charakterystyczny obiekt w pobliżu miejsca awarii)
4. opis uszkodzenia (np.: wyrwa w jezdni, wykruszenie nawierzchni, zapadnięcie chodnika, złamanie latarni na skutek wypadku drogowego, uszkodzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp.)

przyjmujemy zgłoszenia dotyczące:
• awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka, gazociągi)
• zimowego odśnieżania dróg
• uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej (znaki, przepusty)
• uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych
• nielegalnie prowadzonych robót w pasie drogowym
• uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego
• czystości w mieście i gminie
• przepełnień pojemników na odpady
• przepełnionych ulicznych koszy na śmieci
• zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
• zaśmiecenia terenów
• dzikich wysypisk śmieci
• bezdomności zwierząt
• zwierząt rannych w wypadkach i kolizjach
• padłych zwierząt
• inne związane z bieżącą obsługą mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej (w przypadku wątpliwości weryfikację zasadności zgłoszenia podejmuje koordynator służb technicznych)

image_pdfimage_print