Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek

W dniu 27.09.2021 roku Gmina Koluszki podpisała umowę na dofinansowanie numer UDA-RPLD.06.01.02 – 10 – 0008/21 – 00 dla projektu pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek”

Cel projektu: Poprawa atrakcyjności kulturalnej w gminie Koluszki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2021 oraz z Budżetu Państwa

 

Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo Kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo Kulturowe i infrastruktura kultury

 

Wartość projektu: 3 053 776,15 zł

Wartość dofinansowania EFRR: 396 703,50 zł

Wartość dofinansowania BP: 23 335,50 zł

image_pdfimage_print