REGULAMIN Imprez Masowych organizowanych w Lisowicach przez Gminę Koluszki

REGULAMIN

Imprez masowych

Organizowanych w Lisowicach

przez Gminę Koluszki .

 

 

Na podstawie  art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez

masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.) wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych na imprezy odbywające się w Lisowicach

Rozdział I
Zakres obowiązywania


 • 1
 1. Regulamin dotyczy imprez masowych odbywających się w Lisowicach należące do Gminy Koluszki .  Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
  obowiązki uczestników imprezy;
  b. warunki uczestnictwa,
  c. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
  d. odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem

 

Rozdział II
Sposób organizacji imprezy masowej

 

 • 2
 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
 2. Impreza jest nieodpłatna

 

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy

 • 3
 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
  a. nie zakłócać porządku publicznego,
  b. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu
  c. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych imprezy masowej dokument tożsamości,
  d. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej,
  e. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne organizatora imprezy masowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów, zobowiązani są zajmować miejsca wskazane przez służby porządkowe i informacyjne.

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej
§ 4

 

 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:
  wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
  b. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
  c. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  e. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej,
  f. posiadającej przedmioty zakazane do wnoszenia na teren imprezy masowej, która nie chce oddać ich do depozytu.
 2. Podczas imprezy masowej –zabrania się w szczególności:
 3. spożywania piwa i alkoholu poza wyznaczonym i oznakowanym przez organizatora miejscu
  b. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
  c. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, politycznym
  d. rzucania przedmiotami;
  e. zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  f. uporczywego stania poza miejscami zajmowanymi przez widzów (np. drogi ewakuacyjne);
  g. rozniecania i podsycania ognia;
  h. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu itp.;
  i. umieszczania transparentów, flag, parasoli w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub wyjść ewakuacyjnych;
  j. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz zaśmiecania terenu imprezy,
  k. pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji na banerach reklamowych oraz namiotach i budowlach.

Osoby uczestniczące w imprezie są zobowiązane niezwłocznie powiadomić służbę porządkową lub funkcjonariuszy Policji o zauważonych: zagrożeniach życia i zdrowia ludzkiego, zagrożeniach mienia, pożarach i innych sytuacjach niebezpiecznych.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej
a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń;
b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;

 1. napojów w szklanych opakowaniach
  d. napojów w plastikowych opakowaniach , o poj. większej niż 0,5 l
  e. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  f. kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;
  g. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
  h. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  i.  trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
  j. wskaźników laserowych;
  k. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy;
  l.  kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku ( wyjątek stanowią osoby posiadające zezwolenie organizatora na posiadanie w/w urządzeń)
  m. urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą organizatora;
  n.  wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;
 2. Członkowie służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusze Policji są upoważnieni do kontroli – w tym z wykorzystaniem środków technicznych – czy dane osoby stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, a w szczególności, czy są pod wpływem narkotyków bądź w posiadaniu broni lub innych niedozwolonych przedmiotów. Członkowie służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusze Policji są upoważnieni do przeglądania odzieży danej osoby, bagażu oraz innych posiadanych przez nią przedmiotów.
  5. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu zaplecza technicznego, sceny, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

                                                             Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej


 • 5
 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
  a. przebywać na terenie imprezy w czasie trwania imprezy, tj. od chwili rozpoczęcia przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
  b. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  c. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego ( toalety typu TOITOI), które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 2. korzystać z pomocy medycznej na imprezie;
  2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
  a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej;

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 7

 1. Wejście na teren gdzie odbywa się impreza masowa stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu koncertu prezentowanego w przekazach medialnych.
  2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej usuwane są z terenu imprezy masowej.
 2. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
  4. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a. zmiany terminu imprezy;

b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody.
8. Regulamin imprezy masowej – wchodzi w życie z dniem 19.08.2018 r.

image_pdfimage_print