Informacja wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  KOLUSZEK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), realizując uchwałę Rady Miejskiej w Koluszkach XLIII/29/2018 z dnia 26 marca 2018 r, w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, w godzinach pracy Urzędu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach w sali nr 112, o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Koluszek na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 5 czerwca 2019 r. do 12 lipca 2019 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Koluszek. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Koluszkach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://koluszki.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.