Zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2021 roku”


Zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2021 roku” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA:

63 292,00 zł

DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI
Z WFOŚiGW W ŁODZI:

56 962,00

Zakres zadania obejmował: demontaż, spakowanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koluszki. Łączna masa odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych wyniosła 161,92 Mg.

www.zainwestujwekologie.pl