Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borowo I w Gminie Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borowo I w Gminie Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.