Ulgi dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Koluszki mają możliwość skorzystania z szeregu udogodnień w postaci ulg podatkowych, pomocy finansowej z zewnętrznych źródeł finansowania.

Uchwała Nr XXIII/78/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych przypadających Gminie Koluszki lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Uchwała Nr XXXVI/87/09 z dnia 27.08.2009 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wielorodzinnych lub ich część, w których wykonano remont elewacji.

Uchwała Nr XIV/173/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/67/08 z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Pomoc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi funkcjonuje od 1993 r. Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi jest finansowe wspieranie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa łódzkiego służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Fundusz przeznacza posiadane środki na udzielanie:
-oprocentowanych pożyczek,
-dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek i kredytów,
-dotacji,
-nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Łodzi.

Działalność Funduszu koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz monitoringu, zapobieganiu i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Lista priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na które można uzyskać dofinansowanie.

Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje zgodnie z niżej przedstawioną hierarchią:
1. dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
2. wspieranie zadań pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz zadań realizowanych na terenach objętych ochroną przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody,
3. dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową i regionalną polityką ekologiczną.

image_pdfimage_print