STER NA ZAWÓD

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach przy ul. Budowalnych 8 ponownie dużo się dzieje. Wspominaliśmy ostatnio o umowie podpisanej pomiędzy szkołą a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Informowaliśmy również o nowym kierunku, który otwieramy już od września – klasie pożarniczej w liceum ogólnokształcącym. Teraz przyszła kolej na zawód mechatronika – w tym zakresie została podpisana umowa patronacka pomiędzy Dyrektorem Szkoły Waldemarem Puczyńskim a Zakładem Drobiarsko-Mięsnym SuperDrob S.A., reprezentowanym przez Tadeusza Baranowskiego i Jarosława Kowalewskiego.

 Wymieniony powyżej Zakład Pracy zobowiązał się objąć patronatem klasy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w zawodzie technik mechatronik. Ma to na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz dostosowanie młodzieży do potrzeb rynku pracy. Co więcej, Zakład Pracy zobowiązał się wspierać szkołę w zakresie organizowania kształcenia zawodowego. Mowa tutaj między innymi o uruchomieniu praktyk zawodowych, współpracy przy organizowaniu staży zawodowych dla najlepszych uczniów czy wspieraniu szkoły w środki dydaktycznie z zakresu kształcenia zawodowego.

Istotnym jest również to, że współpraca ta wiąże się z udziałem Technikum nr 2 w projekcie „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu SuperDrob S.A. jest odpowiedzialny za realizację dodatkowych, specjalistycznych zajęć z zakresu mechatroniki, które mają na celu zwiększyć wiedzę i umiejętności uczniów Technikum nr 2. Ponadto  Zakład wesprze uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień – kurs kwalifikacyjny SEP oraz doposaży pracowanie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Warto również zauważyć, że SuperDrob, wpisując się w misję podnoszenia jakości nauczania zawodowego, podpisał Program nagradzania uczniów uzdolnionych technicznie. Wg regulaminu nagrody fundowane w ramach Programu są przyznawane najlepszemu uczniowi z każdej klasy technikum mechatronicznego – liczy się średnia arytmetyczna ocen rocznych z przedmiotów zawodowych w swojej klasie. W przypadku kilku kandydatów decyduje średnia arytmetyczna z przedmiotów rozszerzonych oraz wynik uzyskany na egzaminie zawodowym.

Przypomnijmy! Wysokiej jakości edukacja zawodowa jest jednym z priorytetów ZSP Nr 2 w Koluszkach.

Zapraszamy na Dni Otwartych Drzwi -25, 26 maja 2016r r. w  godz. 8-15 oraz 27 maja 2016r. w godz. 8-13.

image_pdfimage_print