Rusza nabór do przedszkoli

19 kwietnia rusza rekrutacja do przedszkoli. W myśl ustawy o systemie oświaty do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z urzędu przyjmowane są dzieci objęte rocznym, obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym (dzieci 6-letnie) oraz dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu. W przypadku gdy przedszkole posiada jeszcze wolne miejsce po przyjęciu wyżej wymienionych dzieci do przedszkola, a liczba miejsc w przedszkolu jest mniejsza od liczby kandydatów, przeprowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, składające się z dwóch etapów.

Na pierwszym etapie postępowania brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe: wielodzietność, niepełnosprawność dziecka, jego rodzeństwa lub jednego z rodziców (albo obojga), samotne wychowywanie dziecka przez jednego rodzica, objęcie malucha pieczą zastępczą. Wszystkie z przytoczonych kryteriów mają jednakową wartość punktową.

W przypadku równorzędnych wyników, w drugim etapie stosuje się tzw. kryteria lokalne, ustalane przez dyrektorów przedszkoli w porozumieniu z wydziałem edukacji. Najwyżej punktowane są sytuacje gdy: rodzice pracują, studiują w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne – 9 pkt; rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkańcy Gminy Koluszki – 8 pkt; deklarują czas pobytu kandydata w przedszkolu w wymiarze 8 i więcej godzin dziennie – 6 pkt; deklarują czas pobytu kandydata w przedszkolu w wymiarze od 6 do 7 godzin dziennie – 5 pkt; rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola.

Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do publicznego przedszkola na terenie innej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest dyrektor każdej placówki.

Podczas wypełniania kart o przyjęcie do przedszkola, dyrektorzy placówek przedszkolnych zwracają uwagę, by rodzice odpowiedzialnie traktowali deklarację w sprawie wpisu godzin pobytu swoich pociech w przedszkolu. Deklaracje te bowiem traktowane są przez zarząd przedszkola bardzo poważnie i służą do opracowywania planu pracy i ilości etatów. Jest to zresztą zapisane w każdym regulaminie przedszkola, zamieszczonym na stronie internetowej danej placówki.

 

image_pdfimage_print