Referat Finansowo Budżetowy


Do zadań Referatu Finansowo Księgowego należy w szczególności:

do zadań kierownika referatu (zastępcy Skarbnika) należy:
kierowanie i koordynowanie pracy referatu,
podejmowanie czynności pod nieobecność Skarbnika wymienione w § 20 niniejszego Regulaminu,
przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy jego realizacji oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
udzielenie pomocy Burmistrzowi przy wykonywaniu budżetu Gminy,
zapewnianie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu,
fprzygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
przygotowywanie sprawozdań finansowych,
uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
W zakresie księgowości budżetowej i analiz finansowo księgowych:
przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
udzielenie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
udzielenie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
zapewnianie obsługi finansowo – księgowej,
uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu – organu, jednostki wydatki, funduszy pomocowych, wydatków niewygasąjących,
rozliczanie inwentaryzacji,
dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
przygotowywanie sprawozdań finansowych,
dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
sporządzanie analiz finansowo księgowych,
prowadzenie ewidencji wydatków,
współpraca ze stanowiskami merytorycznymi w zakresie realizacji wydatków,
przygotowanie zmian do budżetu i układu wykonawczego budżetu w ciągu roku,
współpraca przy przygotowywaniu zmian do budżetu i układu wykonawczego budżetu w ciągu roku,
prowadzenie archiwizacji ksiąg rachunkowych i dochodów dla referatów finasowo księgowego i podatkowego,
w zakresie ewidencji dochodów:
przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
udzielenie pomocy Burmistrzowi przy wykonywaniu budżetu Gminy,
zapewnianie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu,
przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu – budżetu , jednostki – dochodów, rachunku dochodów własnych, dowodów osobistych, funduszy pomocowych,
dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
przygotowywanie sprawozdań finansowych,
świadczenie usług dla ludności w zakresie funkcjonowania kasy Urzędu,
prowadzenie ewidencji dochodów,
współpraca ze stanowiskami merytorycznymi w zakresie pozyskiwanych dochodów, uzgadniani wpłat, zgodnie z założeniami budżetu oraz sald,
prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
prowadzenie rejestru opłaty skarbowej.