Rada Nadzorcza Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

Rada Nadzorcza Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach
ogłasza konkurs
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wymagania konieczne:
 2. wykształcenie wyższe /preferowane techniczne, ekonomiczne, prawnicze administracyjne/, staż powyżej 8 lat; w tym 5 lat pracy na stanowiskach kierowniczych;

lub wykształcenie średnie /preferowane techniczne, ekonomiczne/, staż powyżej 10 lat; w tym 7 lat pracy na stanowiskach kierowniczych;

 1. korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo – w tym przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Koluszkowskiej Sp-ni Mieszkaniowej zgodnie z art.57 ustawy Prawo Spółdzielcze o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej.
 5. Wymagania szczególnie pożądane :
 6. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy i prawa spółdzielczego;
 7. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 8. pełna dyspozycyjność;
 9. dobra znajomość obsługi komputera;

 Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV wraz ze zdjęciem i listem motywacyjnym oraz informacje o możliwości skontaktowania się z kandydatem /adres i telefon kontaktowy/.
 2. Kserokopie dokumentów świadczących o spełnieniu warunków udziału w konkursie określonych w § III pkt.1 a niniejszego regulaminu.
 3. Aktualne oświadczenie o:

–  korzystaniu z pełni praw publicznych

– posiadaniu zdolności do czynności prawnych.

– niekaralności o umyślne przestępstwo – w tym przestępstwo skarbowe.

 1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata stwierdzające zdolność do pracy na stanowisko Prezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 2 tygodnie przed datą upływu terminu składania zgłoszeń.
 2. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami konkursu i ich akceptację.

6.Pisemne oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami”.

Informacji o  konkursie udzielane są pod numerem telefonu 44 714-10-30, 714-10-41.

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 04.09.2017r  w siedzibie Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach przy ul Sikorskiego 11  95-040 Koluszki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NIE OTWIERAĆ”.

Rada Nadzorcza KSM w Koluszkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

image_pdfimage_print