Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 oraz Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

W terminie ustawowym przedłożyłem Radzie Miejskiej w Koluszkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekty uchwał: „Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025” oraz „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2016”.

Wskazane wyżej projekty uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2016 oraz WPF Gminy Koluszki na lata 2016-2025 opracowane zostały z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw regulujących kwestie podatkowe i inne należności budżetowe. Niezbędną do rozpoczęcia procesu przygotowawczego a dalej ostatecznego skonstruowania przedstawionego Państwu projektu uchwały budżetowej na 2016 rok była uchwała nr X/104/2015 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2016, której unormowania wyznaczyły drogę w zakresie przyjęcia podstawowych wskaźników, norm oraz potrzeb wpływających zarówno na stronę dochodów jak i wydatków budżetu.
W związku z czym opierając się na materiałach sporządzonych przez samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednie wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju jak również podjęte w minionych latach przeze mnie zobowiązania m.in. inwestycyjne, opracowany został przedstawiany właśnie Państwu projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na przyszły rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa, których najważniejsze założenia chciałbym Państwu przedstawić:

1) pracując nad wyżej wskazanymi uchwałami stosowałem następujące wskaźniki: uwzględniłem wysokość podatków, opłat i cen obowiązujących w roku bazowym czyli podatki i opłaty obowiązujące według stawek z roku 2015, posłużyłem się stanem zatrudnienia z roku 2015, w sferze wynagrodzeń przyjąłem te obowiązujące na dzień 30 września br. z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagradzania typu staż pracy, przysługujące nagrody jubileuszowe, zakładane odprawy emerytalne, ustaliłem wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie odpowiadającej wskaźnikowi 8,5% planowanego funduszu płac ustalonego w IV kwartale br., dla składki ZUS pracodawcy przyjąłem 17,19% natomiast dla Funduszu Pracy – 2,45%, kierowałem się nadto średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,7% co wynikało z założeń do projektu budżetu państwa na 2016 rok, w sferze stanowisk obejmujących pracowników sfery administracyjnej i obsługowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy przyjąłem ewentualną waloryzację płac w przyszłorocznym budżecie na poziomie 3%, założyłem również zmianę wynagrodzenia minimalnego z kwoty 1 750,00 zł do kwoty 1 850,00 zł,

2) plan dochodów na 2016 rok zaplanowałem w kwocie ponad 74,9 mln zł (blisko 2% wyższe wpływy aniżeli założenia III kwartału br.). Na wielkość te składają się dochody bieżące w wysokości ponad 63,5 mln zł oraz wpływy związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych i budynków oraz dotacje z przeznaczeniem na realizację inwestycji w kwocie ponad 11,4 mln zł. Powyższy wzrost dochodów wynika przede wszystkim z dochodów pochodzących z Urzędu Skarbowego, tj. podatku VAT jaki wpłynie do przyszłorocznego budżetu Gminy Koluszki w związku z prowadzonymi obecnie na ogromną skalę inwestycjami w sferze kanalizacji sanitarnej.
Pozwólcie Państwo, że podzielę się jeszcze informacjami o kilku pozycjach dochodów z projektu budżetu:
a) zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów prognozowane wpływy z podatku PIT dla Gminy Koluszki będą w przyszłym roku wynosiły blisko 19 mln zł. Prognoza ta jest zadowalająca ale musimy być ostrożni i szczególnie uważnie śledzić wydarzenia i podejmowane decyzje na szczeblu państwowym. Zakładam, że wpływ na większe dochody z PIT-u może mieć m.in. kolejna zmiana wynagrodzenia minimalnego z kwoty 1 750,00 zł do kwoty 1 850,00 zł jednak zapowiadane obecnie zmiany w sferze kwoty wolnej od podatku mogą w sposób drastyczny wpłynąć na wysokość w/w dochodów,
b) Ministerstwo Finansów przekazało nam również informację o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koluszki na 2015 rok, która stanowi ponad 13,1 mln zł. Zaznaczę tu może, że wydatki jakie poniesie w przyszłym roku budżetowym Gmina Koluszki na szeroko rozumianą oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – to ponad 26 mln zł (bieżące utrzymanie oraz realizowane inwestycje),
c) Na kwotę dochodów wpływają również dotacje jakie pozyskałem z budżetów innych samorządów, tj. od Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej kwocie blisko 2 mln zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych oraz współfinansowanie przebudowy ul. Zagajnikowej w Różycy oraz z Gminy Brzeziny 220 tys. zł na remont drogi we wsi Gałków Parcela. Podobnie jak w latach minionych otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na zadania związane ze sprawami obywatelskimi, ewidencją działalności gospodarczej oraz pomocą społeczną – tym razem w kwocie ponad 5,8 mln zł – są to wpływy na konkretnie określone zadania.
d) Odnosząc się natomiast do wpływów o charakterze majątkowym niewątpliwie muszę wskazać na te pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gminnych – w przyszłym roku zakładamy dochody rzędu 6 mln zł. Takie prognozowanie związane jest z gruntami w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak już informowałem obszar ten posiada drogę z właściwymi parametrami, chodnikiem, kanalizacją deszczową oraz przebudowaną siecią energetyczną. Powyższe zabiegi podniosły atrakcyjność ponad 20 – hektarowego terenu czego dowodem są już nabyte nieruchomości przez kilku inwestorów. Zakładam, że zaraz na początku przyszłego roku dojdzie do sfinalizowania kolejnych transakcji związanych z nabyciem gruntów przez bardzo poważnych przedsiębiorców.
e) Duży wpływ na stronę dochodową budżetu Gminy mają również te pochodzące z funduszy unijnych. W 2016 roku zaplanowałem bowiem, że w ramach zawartej w tym roku umowy otrzymamy 3,6 mln zł. Szanowni Państwo środki te związane są kolejnym projektem jaki będziemy realizować w Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE – otóż kolejne tereny chcemy uatrakcyjnić poprzez wybudowanie w latach 2016 – 2017 infrastruktury technicznej wraz z drogą co pozwoli być nam jeszcze bardziej konkurencyjnym na rynku.
W zakresie natomiast planowanych do realizacji w 2016 roku działań związanych z egzekucją należności budżetu Gminy Koluszki zapewniam Państwa, że przyglądam się kondycję finansowej podatników i będę reagował na problemy z utrzymaniem się na rynku w zakresie posiadanych przeze mnie kompetencji. W przypadku udzielania ulg podatkowych w postaci umorzeń, rozkładania na raty czy odraczania terminu płatności podatków, w pierwszej kolejności na ulgi liczyć mogą podatnicy, których problemy wynikają z nagłych zdarzeń losowych. W zakresie poprawności opodatkowania nieruchomości prowadzone są i będą kontrole oraz oględzinach nieruchomości – przez ostatnie lata piastowania przeze mnie urzędu Burmistrza zaobserwowałem, co niezmiernie mnie cieszy, że mieszkańcy przyjmują kontrole jako naturalny proces pozwalający w sposób wiarygodny i właściwy naliczyć podatek.

3) planując wydatki na rok 2016 założyłem kwotę ponad 75,2 mln zł, w tym kwota wydatków bieżących to 53,8 mln zł oraz majątkowych 21,3 mln zł. W ramach wskazanych środków zakładami finansowanie następujących zadań:
a) utrzymanie szkół, gimnazjów i przedszkoli wraz z zapewnieniem dowozu dzieci do szkoły, wypłacie funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli, zorganizowaniu wypoczynku letniego i feryjnego dla dzieci, zabezpieczeniu środków na cykliczne uroczystości szkolne oraz udział dzieci w licznych konkursach i zawodach, zagwarantowałem rezerwę z przeznaczeniem m.in. na remonty, zmiany w funduszu płac – ponad 26 mln zł czyli 34% wszystkich wydatków gminy Koluszki,
b) następną w kolejności dziedziną, która dla mnie jest niezmiernie istotna to drogi na utrzymanie których zabezpieczyłem łącznie z inwestycjami kwotę ponad 17,5 mln zł (która w ponad 32% będzie finansowana przez inne samorządy i ze środków unijnych),
c) w ramach zadań dotyczących gospodarki komunalnej (utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, wysypiska śmieci, obsługi gospodarki odpadami czy utrzymanie terenów zielonych w Koluszkach) wskazałem na konieczność zabezpieczenia kwoty ponad 7,7 mln zł co stanowi ponad 10% wszystkich wydatków budżetu gminy Koluszki,
d) kolejną grupą, która już z roku na rok angażuje coraz większe nakłady na finansowanie podstawowej działalności, to pomoc społeczna – ponad 8,1 mln zł. W ramach w/w kwoty, bezpośrednio z budżetu gminy Koluszki własnymi pieniędzmi, finansujemy wydatki w wysokości ponad 2,3 mln zł.
Rok 2016 to planowane ponad 21,3 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje – jest to dziedzina, która w mojej ocenie wymaga szerszego zaprezentowania. Zdaję sobie sprawę, że potrzeb jest wiele z uwagi chociażby na wnioski jakie wpłynęły do mnie od Radnych, Sołtysów czy Przewodniczących Zarządów Osiedli. W związku z czym proponuję:
a) w sferze drogowej – wytypowanie i zmodernizowane kolejnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych, chciałbym zakończyć przebudowę drogi powiatowej we wsi Zygmuntów oraz we współpracy z samorządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego drogi powiatowej Nr 2915E przebiegającej przez Borową, Różycę, Gałków Duży oraz Gałków Parcela, rozpocząć realizację przebudowy ulicy Zagajnikowej w Różycy (również we współpracy z Powiatem) i ulicy Staszica w Koluszkach, rozpocząć inwestycje w Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE (o czym wspomniałem już wcześniej i jest to jeden z priorytetów przyszłorocznego budżetu ponieważ łączy się w przyszłości z miejscami pracy dla Koluszkowian), przystąpić bądź zakończyć już proces związany z przygotowaniem dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w oś. Łódzkie I i Łódzkie II wraz z kanalizacją deszczową czy dróg w oś. Czarneckiego w Koluszkach (jest to palący problem z uwagi na zmierzający ku końcowi proces skanalizowania tych terenu), ulic Kraszewskiego, Piastowskiej, Odlewniczej, Żelaznej w Koluszkach,
b) gospodarka mieszkaniowa: rozpoczęcie i kontynuowanie sukcesywnie do 2020 roku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (każdego roku planuję wytypować kilka budynków) oraz rozpoczęcie procesu przywrócenia funkcji społeczno – gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację (mówimy tu o terenach po byłej cegielni w Koluszkach oraz centrum Koluszek ul. Brzezińska i ul. 3 Maja). Na realizacje tych projektów mamy w obecnej perspektywie unijnej zagwarantowane dla Gminy Koluszki środki unijne poprzez naszą przynależność do Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego,
c) ochrona przeciwpożarowa: w roku 2015 przygotowany i złożony został przez Gminę Koluszki wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zakupu samochodów strażackich dla trzech jednostek ochotniczych straży pożarnych. W przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego realizacja zakupów odbędzie się w latach 2016 – 2017,
d) oświata i wychowanie: wybrany został już wykonawca termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach za wynagrodzeniem blisko 2 mln zł – z uwagi na to, że remont musi być prowadzony również w czasie kiedy szkoła pracuje ustalono że zasadnicze roboty prowadzone będą w 2016 roku a zakończenie procesu inwestycyjnego nastąpi w sierpniu 2017 roku (warto dodać, że zadanie to będzie również współfinansowane środkami unijnymi zabezpieczonymi w ramach ŁOM na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej), w roku 2016 założyłem opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji co w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie (realizacja przedłuża się z uwagi na plany inwestycje związane z gazyfikacją terenów Gałkowa co wpływa na wybranie źródła ciepła w naszej placówce) oraz chcę rozpocząć proces budowy budynku z przeznaczeniem na siedzibę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
e) szeroko rozumiana gospodarka ściekowa i ochrona wód: rozpocząć budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki (akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców czego efektem jest złożony przez Gminę wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi o dofinansowanie zadania w formie dotacji – obecnie czekamy na decyzję Funduszu), założyłem środki na budowę dalszych wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki oraz w związku z planowaną przebudową ulicy Zagajnikowej w Różycy zabezpieczyłem środki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tej drodze,
f) oświetlenie ulic – zabezpieczyłem w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Zosi i Borowieckiej we wsi Borowa, sfinalizowanie budowy oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żakowice – Różyca (uzupełnienie brakującego) oraz w ulicach Łąkowa, Przejazd, 8 Marca, Mickiewicza, Lipowa, Świerkowa, Jodłowa, Baczyńskiego w Koluszkach oraz w ulicach bez nazw w obrębie Żakowice, jak również we wsiach Gałów Mały i Gałkówek Parcela,
g) kultura i sport: zgodnie z wnioskami wynikającymi z zebrań wiejskich dotyczących rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2016 roku jako inwestycje wprowadziłem zadania dotyczące budowy boiska wraz z placem zabaw we wsi Erazmów, placu zabaw we wsi Borowa oraz doposażenie placu zabaw we wsi Regny. Odpowiadając natomiast na apele mieszkańców Gminy Koluszki zabezpieczyłem środki na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy we wsi Felicjanów oraz z przeznaczeniem na budowę skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych itp. z lokalizacją na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej;

4) ostatecznie budżet na 2016 roku został zamknięty deficytem w kwocie 251 tys. zł, nie mniej w kwestii nadwyżki budżetowej w sferze działalności bieżącej wypracowałem kwotę blisko 9,6 mln zł;

5) planowane do spłaty raty od pożyczek i kredytów, na które gmina podpisała umowy na dzień 15 listopada 2016 roku, to wielkość 3,1 mln zł.

Tak skonstruowany projekt budżetu na rok 2016, przy analizie przewidywanego wykonania budżetu
za rok 2015, stanowi o poziomie planowanego na koniec 2016 roku zadłużenia w wysokości 28,8% planowanych dochodów przy maksymalnym wskaźniku 60%.

Reasumując zobowiązany jestem wskazać, że przyszłoroczny budżet jest planem, który w mojej opinii wymaga od nas niebywałej samodyscypliny i właściwych decyzji.
Przygotowując się do prac nad projektem uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na rok 2016 i lata przyszłe jak co roku przeprowadziłem szczegółową analizę wszystkich wniosków jakie do mnie skierowali Radni, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów osiedli czy też wynikających z licznych spotkań i rozmów w jakich brałem udział z mieszkańcami Gminy Koluszki. Mam świadomość tego, że zaprezentowany budżet nie zawiera wszystkich wnioskowanych inicjatyw. Przyczyny takiej sytuacji to po pierwsze ograniczone możliwości finansowe budżetu, brak możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na proponowane przedsięwzięcia czy niemożność realizacji z uwagi na przeszkody formalno -prawne.
Szanowni Państwo chcąc odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczności Gminy Koluszki poprzez budżet na 2016 rok wyznaczyłem sobie kilka priorytetów, a mianowicie:
1) rozwój Podstrefy Koluszkowskiej ŁSSE co pozwoli na utworzenie miejsc pracy a tym samym wpłynie na obniżenie bezrobocia w Koluszkach – wiem już, że uzbrojenie dotychczasowego terenu przyczyniło się do pozyskania kilku poważnych inwestorów. W związku z czym konsekwentnie działam dalej aby rozszerzyć teren strefy. Rozszerzenie nastąpiło a złożony przez nas w 2015 roku wniosek o wartości ponad 8 mln zł na dofinansowanie budowy uzbrojenia w latach 2016 – 2017 kolejnych terenów wynikających z rozszerzenia strefy koluszkowskiej przyniósł środki unijne o wartości ponad 5 mln zł,
2) jeszcze ściślejsza współpraca z samorządami na wszystkich szczeblach administracji – rezultat to wsparcie finansowe z Gminy Brzeziny i z Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla nas z przeznaczeniem na budowę dróg lokalnych,
3) realizacja w pierwszej kolejności takich inwestycji, na które są szanse otrzymania finansowania zewnętrznego – przykłady na dzień dzisiejszy to przynależności Gminy Koluszki do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny a dzięki temu zagwarantowane zewnętrzne środki w łącznej wysokości ponad 9 mln zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz ponad 21 mln zł dotacji unijnej z przeznaczeniem na rewitalizację centrum Koluszek – są to przedsięwzięcia realizowane w cyklu kilkuletnim ale proces inwestycyjny rozpoczyna się już w 2016 roku, czy przywoływana już wcześniej budowa uzbrojenie nowych terenów w podstrefie koluszkowskiej ŁSSE – dotacja unijna ponad 5 mln zł,
4) zaciąganie zobowiązań pożyczkowo – kredytowych ale tylko z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Wierzę, że zaprezentowane przeze mnie założenia są dowodem na fakt, że prowadzę finanse Gminy Koluszki w sposób odpowiedzialny z zachowaniem zasad gospodarności, celowości i legalności.
Odnosząc się do w/w poziomów zadłużenia Gminy Koluszki w czasie kiedy pełnię funkcję Burmistrza, tj. w latach 2011 – 2015, oraz zaproponowany przeze mnie budżet na 2016, jest dowodem na rozwój naszego miasta i wsi z zachowaniem jednak ostrożności w sferze obciążeń finansowych.
Szanowni Państwo w moim działaniu dążę przede wszystkim do tego, aby zapewnić mieszkańcom godne życie w sferach, na które jako Burmistrz mam wpływ. Chcę z wszystkimi mieszkańcami współpracować.
Wyrażam nadzieję, że zaproponowane przeze mnie rozwiązania w projekcie przyszłorocznego budżetu pozwolą na sukcesywne osiąganie wskazanego wyżej celu i zyskają Państwa aprobatę.

image_pdfimage_print