Program „Czyste powietrze”


Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu

– docieplenie przegród budynku

– wymianę okien i drzwi

– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)

– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze. Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu Czyste Powietrze.

Terminy realizacja programu: 2018-2029.

Kontakt i składanie wniosków

WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 : tel. (42) 663-41-00, www.wfosigw.lodz.pl, fundusz@wfosigw.lodz.pl.

Intensywność dofinansowania:

 

Grupa Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)Pożyczka

  uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowane12345Ido 600do 90%do 10% do 100%II601 – 800do 80%do 20%do 100%III801 – 1000do 70%do 30%do 100%IV1001 – 1200do 60%do 40%do 100%V1201 – 1400do 50%do 50%do 100%VI1401 – 1600do 40%do 60%do 100%VIIpowyżej 1600do 32%do 68%do 100%

 

 

 

Osiem kroków do dofinansowania

 

  1. Zdobądź wiedzę. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami, regulaminem.
  2. Zbadaj potrzeby budynku. Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela Funduszu przed realizacją przedsięwzięcia.
  3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wytycznych Funduszu, w tym o liście niezbędnych dokumentów (np. dokumentów potwierdzających dochód)
  4. Po złożeniu wniosku. Przedstawiciel Funduszu potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
  5. Podpisz umowę o dofinansowanie. Fundusz przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
  6. Złóż wniosek o płatności. Pieniądze mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
  7. Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela Funduszu potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola w okresie jego trwałości (w terminie do 3 lat).

Rozliczenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.