Podłącz się do kanalizacji za 50 proc.

Gmina Koluszki przyjęła nowy program z zakresu podłączeń budynków do systemu kanalizacji sanitarnej. Dotacja udzielana będzie w kwocie do 50 proc. kosztów budowy przyłącza (przy czym nie może ona przekroczyć 3 tys. zł na jedno podłączenie). Z programu mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy. Inwestycja może być realizowana na terenach Gminy Koluszki, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach wniosku wraz z następującymi załącznikami: oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, dokumentacją projektową nie starszą niż 3 lata. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie posiada aktualnej dokumentacji projektowej, zostanie ona wykonana przez projektanta na koszt wnioskodawcy. W siedzibie Urzędu dostępna jest lista projektantów, którzy takie projekty wykonują. Projekt jest kosztem niekwalifikowalnym, nie podlega dofinansowaniu i leży po stronie mieszkańca. Przed przystąpieniem do tworzenia projektu należy zwrócić się z wnioskiem do Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej o wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 15 marca do 30 marca 2017 r. Uwaga: wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń. Po przekroczeniu puli pieniędzy jaką na zadanie dysponuje gmina, składane wnioski zostaną przeniesione na listę rezerwową i będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym naborze.

Budowa przyłączy z dofinansowaniem będzie realizowana w miesiącach maj-czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje o projekcie: tel. 44 725 67 49. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Koluszkach pokój nr 219.

image_pdfimage_print