Perspektywa dla młodych absolwentów ZSP Nr 2 w Koluszkach

Wszyscy wiemy, że rynek pracy potrzebuje wysokiej klasy specjalistów. Konieczne jest zatem takie modelowanie kształcenia zawodowego, aby było ono powiązane z potrzebami pracodawców. To właśnie włączenie pracodawców w proces edukacji zawodowej podniesie poziom nauczania zawodu , zaś przedsiębiorcom umożliwi dostęp do dobrze wykwalifikowanej , młodej kadry.

Wychodząc tym potrzebom naprzeciw,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach przy ul Budowlanych 8  w marcu bieżącego roku  nawiązał współpracę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie kształcenia przyszłych kadr dla PKP. Szkoła zobowiązała się do kształcenia uczniów na kierunku technik teleinformatyk zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz programem nauczania.

 Uczniowie tego kierunku będą odbywali praktyki zawodowe na terenie Zakładu Linii Kolejowych. Szkoła będzie wspierana przez PKP w zakresie praktycznym i dydaktycznym. Spółka zobowiązała się także do objęcia programem stypendialnym najlepszych uczniów kierunku . Zgodnie z regulaminem – o stypendium fundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą mogli ubiegać się  uczniowie, którzy ukończyli pierwszy rok nauki na kierunku objętym programem stypendialnym i  uzyskali średnią ogólną minimum na poziomie 3,8 , a z przedmiotów zawodowych minimum na poziomie 3,5. Wysokość przyznawanych stypendiów będzie wynosić 250zł w drugim roku nauki miesięcznie, 350 zł w trzecim roku nauki miesięcznie i 450 zł w czwartym roku nauki. Stypendia wypłacane będą przez 10 miesięcy w roku szkolnym. Dodatkowo , na koniec każdego roku szkolnego stypendyście, który uzyska średnią z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4,0 , zostanie przyznany jednorazowy bonus w wysokości 500zł. Program stypendialny ma na celu zapewnienie spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  wykwalifikowanej kadry. Wysokiej jakości edukacja zawodowa jest jednym z priorytetów ZSP Nr 2 w Koluszkach. Szkoła planuje w przyszłym roku– również na potrzeby kolei- otwarcie  klasy technik automatyk .

image_pdfimage_print