Ożywiamy Koluszki!

Gmina Koluszki przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dzięki niemu podjęte zostaną działania łagodzące, a nawet eliminujące występujące w gminie problemy przede wszystkim natury społecznej. Krótko mówiąc, gmina będzie rewitalizowana. Warto zaznajomić się ze znaczeniem tego słowa, które nierzadko błędnie utożsamia się z modernizacją czy remontem. Rewitalizacja, w myśl ustawy o rewitalizacji, to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Oznacza to, że podejmowane są działania interwencyjne na terenie, na którym zdiagnozowano występowanie problemów, zwłaszcza społecznych. Proces rewitalizacji prowadzony jest w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Podstawą do realizacji takich działań w naszej gminie jest Gminny Program Rewitalizacji. Prace nad nim rozpoczęły się od zdiagnozowania sytuacji w całej gminie. Eksperci zbadali szereg kwestii natury społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej w Koluszkach oraz poszczególnych sołectwach gminy. Badanie oparto na danych statystycznych, a także na konsultacjach z mieszkańcami. Przeprowadzono zestaw wywiadów grupowych z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, młodzieżą, przedstawicielami instytucji publicznych, z radnymi Rady Miejskiej oraz z przedsiębiorcami. Ponadto, 240 mieszkańców gminy wzięło udział w badaniu ankietowym.

Wynikiem przeprowadzonej diagnozy obecnej sytuacji w gminie było wyodrębnienie obszaru zdegradowanego. Mianem tym określa się obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wraz z występującym na nim co najmniej jednym negatywnym zjawiskiem w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

Kolejnym krokiem było wyodrębnienie z obszaru zdegradowanego obszaru cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz posiadającego istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Takim obszarem w gminie okazał się fragment miasta Koluszki. Obszarem rewitalizacji objęto teren o powierzchni 146,2 ha, zamieszkały przez 2572 osoby. Co ważne, zgodnie z ustawą obszar rewitalizacji nie może zajmować więcej niż 20% powierzchni gminy i być zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców. Wyznaczony w Koluszkach obszar mieści się zatem w ustawowych limitach. Obejmuje on następujące ulice: Brzezińską, Cmentarną, Harcerską, Kasprowicza, Kolejową, Konopnicką, Kopernika, Kościuszki, Krzemienicką, Ludową, Łąkową, Mickiewicza, Pola, Polną, Rynek, Sportową, Staszica, Strażacką, Targową, Teatralną, Traugutta, Wigury, Wileńską, Zagajnikową i Żwirki.

Następnym krokiem w pracach nad opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji jest pogłębiona diagnoza wspomnianego obszaru, a następnie programowanie, a więc opracowanie wizji, celów i kierunków działań rewitalizacyjnych wraz z samymi przedsięwzięciami. Aby rewitalizacja była udanym procesem, prowadzącym do osiągnięcia zamierzonych celów, niezbędne jest zaangażowanie mieszkańców w prowadzone działania. Wobec tego przez cały czas tworzenia dokumentu realizowane są różnego typu spotkania. W czerwcu odbyła się debata publiczna w ramach konsultacji projektu diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obecnie nadal trwają konsultacje, w których może wziąć udział każdy zainteresowany. Projekt diagnozy można pobrać ze strony internetowej Koluszki.pl, a ewentualne uwagi należy składać w drodze mailowej, pocztą tradycyjną lub ustnie do 18 lipca 2017 do godziny 17:00.

Jednocześnie realizowane są spacery badawcze po obszarze rewitalizacji, podczas których odbywają się rozmowy z mieszkańcami i innymi osobami przebywającymi w danej lokalizacji. Jest to kolejna możliwość poznania perspektywy użytkowników tego obszaru oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.

Kulminacyjnym punktem zaangażowania mieszkańców w prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Koluszki będą zaplanowane na drugą połowę lipca spotkania informacyjno-warsztatowe, na których wspólnie pracować będziemy nad pomysłami na Koluszki. Razem z mieszkańcami i innymi interesariuszami, np. przedsiębiorcami i społecznikami, wypracujemy wizję obszaru, cele rewitalizacji oraz porozmawiamy o tym, jakie działania należy podjąć, aby cele te osiągnąć. Jest to wyjątkowa okazja do tego, by podzielić się swoimi pomysłami na miasto i na to, aby je ożywić i poprawić jakość życia mieszkańców naszej gminy.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach i spotkaniach. Bieżące informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.koluszki.pl.

Projekt pod nazwą „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016 – 2023” jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020”.

image_pdfimage_print