Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminy Koluszki


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminy Koluszki przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.