Nowy wielozadaniowy „pracownik” KPGK

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o dzięki staraniom własnym, wsparciu władz Gminy i dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi zakupiło nowy wielozadaniowy pojazd komunalny. Zakupione urządzenie ssąco – ciśnieniowe będzie służyło do udrażniania instalacji sanitarnych, czyszczenia przepompowni ścieków na terenie Gminy Koluszki oraz obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków. Zakupiony pojazd oferuje szereg rozwiązań, dzięki którym można profesjonalnie zadbać o sprawność instalacji kanalizacyjnej. Umożliwia m.in. płukanie kanalizacji, sprawdzanie jej drożności, a także usuwanie pojawiających się blokad. Urządzenie czyszczące posiada szereg specjalistycznych głowic do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, zatorów tłuszczowych oraz głowicę do usuwania korzeni wrastających w sieć kanalizacji sanitarnej czy kanalizacji deszczowej. Na wyposażeniu znalazło się też urządzenie do lokalizacji nielegalnych przyłączeń do instalacji sanitarnych a także kamera TV, która umożliwi kontrolę stanu sieci kanalizacyjnych i lokalizację usterek. Obecnie KPGK Sp. z o.o. obsługuje około 60 km sieci kanalizacji sanitarnej i 25 km kanalizacji deszczowej. Na terenie gminy realizowane są jednak wciąż nowe inwestycje w rozbudowę systemu kanalizacyjnego mające na celu skanalizowanie wszystkich możliwych do podłączenia miejscowości na terenie Gminy Koluszki.

W wyniku realizacji planowanych na najbliższe lata inwestycji w rozbudowę systemu kanalizacyjnego, na terenie Gminy Koluszki (m.in. Gałków Duży, Różyca, Żakowice, Kaletnik, Słotwiny, Redzeń Stary, Redzeń Nowy, Regny) powstanie kilkanaście kilometrów nowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Sytuacja ta wymaga zapewnienia odpowiedniej obsługi technicznej istniejącej sieci kanalizacyjnej w tym jej czyszczenia, udrażniania, usuwania nieczystości oraz szybkiego reagowania na pojawiające się awarie funkcjonowania całego systemu.

W kontekście opisanej sytuacji zakupiony sprzęt będzie przeciwdziałał występowaniu przerw w prawidłowym funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz występowaniu zanieczyszczeń, niedrożności, zatorów oraz awarii tych sieci. Efektem tego będzie ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego ścieków nieoczyszczonych w skutek wystąpienia opisanych wcześniej zdarzeń.

KPGK Sp. z o. o. przyjęła dwóch pracowników, którzy po przeszkoleniu przystąpią do pracy w brygadzie eksploatującej sieć kanalizacyjną. Większa załoga umożliwi pracę na dwie zmiany i pełne wykorzystanie możliwości pojazdu.

Biorąc pod uwagę znaczną długość sieci kanalizacyjnej jaka funkcjonuje i będzie funkcjonować na terenie Gminy Koluszki w najbliższej przyszłości, należy podkreślić, że efekt ekologiczny będzie w tym przypadku znaczący a dalsze prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy nie byłoby możliwe bez zakupu przedmiotowego sprzętu. Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koluszkach na zakup tego specjalistycznego pojazdu otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogólna wartość zadania wyniosła 982.000,00 zł netto z czego wartość pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi to 932.900,00 zł z możliwością uzyskania dodatkowo umorzenia do 50% wartości wykorzystanej pożyczki.

Opisana inwestycja przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego, w którym żyjemy a także jakości życia lokalnej społeczności.

W trosce o środowisko naturalne i bezpieczeństwo nas wszystkich, KPGK apeluje w tym miejscu do mieszkańców o niezwłoczne zgłaszanie do siedziby Spółki przyłączy, które nie zostały dotychczas odebrane przez zarządcę sieci i nieodprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej Spółka dzięki posiadanej zadymiarce oraz kamerze posiada możliwości techniczne  wykrywania nielegalnych przyłączy. Eksploatator obiecuje, że nielegalne przyłącza będą systematycznie wykrywane.

 Spółka przypomina też, że zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 328), odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej czy też ścieków bytowych bądź przemysłowych do kanalizacji deszczowej jest przestępstwem, za które grozi kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000zł.

image_pdfimage_print