Nabór wniosków na dotację z budżetu Gminya Koluszki do wymiany źródeł ciepła.


Burmistrz Koluszek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na zadania polegające na likwidacji starego źródła ciepła i montażu nowego ekologicznego źródła ogrzewania na terenie Gminy Koluszki.

 

  1. Termin rozpoczęcia naboru: 9 marca 2020 roku

 

  1. Podstawa prawna: Uchwała Nr XVII/11/2020 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29.01.2020 roku w sprawie określenia zasad  udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koluszki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie stałym w nieruchomościach mieszkalnych na terenie Gminy Koluszki.

 

  1. Koszty kwalifikowalne w ramach dotacji:

– koszt demontażu palenisk na paliwo stałe;

– koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania wraz z zakupem i montażem zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,

– koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,

– koszt przyłączenia do sieci gazowej.

 

  1. Rodzaje ogrzewania dopuszczone do montażu w ramach dotacji:

-ogrzewanie gazowe – z sieci lub ze zbiornika,

– kocioł na biomasę,

-pompa ciepła,

– węzeł cieplny,

– ogrzewanie olejowe,

– ogrzewanie elektryczne.

 

  1. Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację:

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

 

  1. Termin i miejsce składania wniosków:

 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od  9 marca 2020 roku.

Wnioski muszą spełniać następujące warunki formalne: muszą być złożone na właściwych formularzach, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzone podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać do Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki. Jako datę wpływu wniosków należy rozumieć termin dostarczenia wniosków do Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

 

 

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania dalsze rozpatrzenie złożonych już wniosków może nastąpić po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy Koluszki lub w latach kolejnych, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Druki wniosków są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Koluszkach –  II piętro pokój 202, 219 lub ze strony internetowej Urzędu – www.koluszki.pl.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020 przypadających na realizację zadania wynosi 250 000,00 zł –dane na dzień ogłoszenia naboru.

W przypadku pytań dotyczących programu należy kontaktować się z:

  1. Michałem Fijołek – tel. 44 725 67 45, pokój 202;
  2. Katarzyna Skibińska – tel. 44 725 67 49, pokój 219.

 

 

 

 

…………………………….

Koluszki, dnia 6 marca 2020 roku