Lokalny rynek pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź Wschód może korzystać z podstawowych usług rynku pracy tj. pośrednictwa pracy, pośrednictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy ( Klub Pracy),
organizacji szkoleń (indywidualnych i grupowych). Usługi te realizowane są zarówno przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód, jak i wyodrębnioną jednostkę tj. Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa:

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy polega na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, a w szczególności na:
– udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia
i kształcenia;

– udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych;

– kierowaniu na badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;

– inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych;

Dla pracodawców polega na udzielaniu pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

Wydłużający się okres pozostawania bez pracy powoduje często spadek aktywności, utratę wiary w siebie i swoje możliwości, a także nadziei na znalezienie zatrudnienia. Klub Pracy jest jedną z form pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Uczestnicy Klubu mogą nauczyć się poszukiwania pracy w sposób systematyczny i zorganizowany. Celem Klubu Pracy jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu jej.

Z usług Klubu Pracy mogą korzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które chcą podjąć pracę, a trudności w znalezieniu pracy wynikają z braku umiejętności korzystania z metod poszukiwania pracy i zbyt małej aktywności na rynku pracy.
Ważnym elementem działania Klubu jest wzajemne zachęcanie, grupa pomaga sobie poprzez wymianę doświadczeń wynikających ze spotkań i rozmów z pracodawcami. Nabyte doświadczenie oraz praca w grupie uaktywnia jej członków i umożliwia doskonalenie umiejętności z zakresu autoprezentacji i samodzielnego poruszania się na rynku pracy i lepszej samooceny.

Szkolenia grupowe

Odbywają się w oparciu o plan szkoleń na okres jednego roku, sporządzony na podstawie analizy lokalnego rynku pracy. Plan potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych zawiera: kryteria doboru na szkolenia, liczbę miejsc, przewidywane terminy realizacji i czas trwania szkoleń.

Na szkolenia bezrobotni kierowani są w szczególności w przypadku:

z braku kwalifikacji zawodowych,
konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowe ze środków Funduszu Pracy. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Skierowany przez starostę na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Szkolenia indywidualne

Osoba zainteresowana uczestniczeniem we wskazanym przez siebie szkoleniu, winna złożyć w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Łodzi wniosek na szkolenie indywidualne z wymaganymi załącznikami. Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeśli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od ich złożenia. Skierowanie na szkolenie następuje wówczas w wyniku zawarcia umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, a instytucją szkoleniową.

Szkolenia grupowe i indywidualne odbywają sie w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu i może trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy.

Poziom bezrobocia w %

Stopa bezrobocia dla powiatu łódzkiego-wschodniego w ( koniec grudnia) 2011 r – 11,3% (GUS)

 

Miasto Koluszki

Wykształcenie Ogółem Kobiety
Wyższe 79 51
Policealne i średnie zawodowe 184 118
Średnie ogólnokształcące 119 83
Zasadnicze zawodowe 235 100
Gimnazjalne i poniżej 195 97
Ogółem 812 449

Pozostałe aglomeracje Gminy Koluszki

Wykształcenie Ogółem Kobiety
Wyższe 39 32
Policealne i średnie zawodowe 92 57
Średnie ogólnokształcące 74 56
Zasadnicze zawodowe 181 90
Gimnazjalne i poniżej 170 65
Ogółem 556 300

Miasto Koluszki

Wiek Ogółem Kobiety
18 – 24 109 56
25 – 34 185 108
35 – 44 167 123
45 – 54 208 129
55 – 59 86 33
60 – 64 57
Ogółem 812 449

Pozostałe aglomeracje Gminy Koluszki

Wiek Ogółem Kobiety
18 – 24 71 43
25 – 34 144 93
35 – 44 97 58
45 – 54 136 58
55 – 59 83 48
60 – 64 25
Ogółem 556 300
image_pdfimage_print