Ksiądz Marian Cymerys i dr Kazimierz Zawadzki nowymi Honorowymi Obywatelami Gminy Koluszki

Podczas Gali Noworocznej wręczono dyplomy nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Koluszki byłemu proboszczowi parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, księdzu kanonikowi Marianowi Cymerysowi oraz byłemu dyrektorowi I LO w Koluszkach i byłemu przewodniczącemu Rady Miejskiej Koluszkach, dr Kazimierzowi Zawadzkiemu. Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym, w drodze uchwały tytuł Honorowego Obywatela Gminy Koluszki przyznaje Rada Miejska. Zgodnie z regulaminem, osoba zgłoszona do tytułu, winna posiadać prestiż i uznanie społeczne, a także związek ze wspólnotą samorządową Gminy, wynikający z faktu urodzenia, zamieszkania, bądź przez swoją pracę na terenie Gminy Koluszki, przyczyniając się do jej rozwoju. Nowi Honorowi Obywatele Koluszek dołączyli do grona 9 osób. Są nimi: ks. Józef Masłowski, ks. Kazimierz Pacholik, Zofia Kladzińska, Barbara Kaniecka, śp. Tadeusz Biernacki, Feliks Bińkowski, Włodzimierz Zawisza, Zbigniew Winkiel, Antoni Tomczyk.
Wniosek o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela, Księdzu Marianowi Cymerysowi złożyli mieszkańcy i parafianie w liczbie 1305.
Ksiądz Marian Cymerys objął funkcję proboszcza w parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w roku 1996, a już w następnym roku rozpoczął budowę Świątyni, angażując w to dzieło wielu mieszkańców. Wybudowanie nowego kościoła stało się w tamtych latach koniecznością, z uwagi na wzrastającą liczbę wiernych i potrzebę dostosowania budynku sakralnego do oczekiwań mieszkańców. Ksiądz kanonik zlecał i nadzorował również prace wykończeniowe. Nowy kościół jest swoistym pomnikiem jego zasług i dowodem działalności na rzecz Gminy Koluszki. Ponadto Ksiądz Marian dał się poznać jako niezwykle życzliwy i dobry człowiek, który przez wiele lat pomagał anonimowo wielu osobom, wychowywał młodzież w duchu chrześcijańskiej nauki, towarzyszył parafianom w najważniejszych momentach życia.
Drugim, nowym Honorowym Obywatelem Gminy Koluszki został dr Kazimierz Zawadzki. Wniosek o nadanie tego tytułu złożył burmistrz Waldemar Chałat. Z treści wniosku wynika, że Kazimierz Zawadzki jest emerytowanym nauczycielem akademickim, czynnym zawodowo. Posiada 57-letni staż w zawodzie. W koluszkowskich szkołach przepracował 29 lat jako nauczyciel, kierownik internatu, dyrektor liceum. Jego społeczna działalność pedagogiczna była i jest związana z Koluszkami. Pan Kazimierz był opiekunem jedynej wówczas drużyny harcerskiej im. Tadeusza Sygietyńskiego, pomysłodawcą i organizatorem pierwszego w Koluszkach internatu dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, inicjatorem zorganizowania jubileuszu 80-lecia I LO. W kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP prowadził przez wiele lat konferencje pedagogiczne dla rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej i konferencje dla narzeczonych. W Szkole Podstawowej nr 2 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, powołał Społeczną Poradnię Wychowawczą dla rodziców ,,Rodzice-Rodzicom’’, prowadził działalność charytatywną współpracując z Parafią, łódzkim Caritas i Miejskim Ośrodkiem Pomocy. W latach 1996-1998 uczestniczył w obradach III Synodu Archidiecezji Łódzkiej jako świecki członek. W czasie dokonujących się przemian ustrojowych brał czynny udział w pracach Koluszkowskiego Komitetu Obywatelskiego, w następstwie czego został wybrany pierwszym przewodniczącym Rady Miejskiej w Koluszkach. Obecnie aktywnie uczestniczy w pracach Akademii Wieku Dojrzałego w Koluszkach, której jest współtwórcą i opiekunem naukowym. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych ,,Plener’’ pełni funkcję wiceprezesa.
Dyplomy Honorowego Obywatela Gminy Koluszki , księdzu Marianowi Cemerysowi i Kazimierzowi Zawadzkiemu wręczył burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, zastępca burmistrza Krystyna Lewandowska oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak.

image_pdfimage_print