Konta bankowe

Wykaz kont bankowych Urzędu Miejskiego w Koluszkach, na które można dokonywać wpłat:

Bank Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie I Oddział w Koluszkach ul. Mickiewicza 2

Rachunek bieżący dochodów własnych
73 1240 3161 1111 0010 0493 1532

Wpłaty z tytułu:

podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu
opłaty skarbowej, opłaty od wniosków o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, opłaty od posiadania psów, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej,opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty eksploatacyjnej,opłaty za usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej,
opłaty za ogłoszenia w gazecie Tydzień w Koluszkach oraz sprzedaż gazety Tydzień w Koluszkach,
opłat wynikających z ustaw o ochronie środowiska i utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
opłaty za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste gruntów oraz zakup nieruchomości należących do Gminy Koluszki.

Rachunek bieżący dochodów budżetowych
62 1240 3161 1111 0010 0493 2021

wpłaty z tytułu :

opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych – 31 PLN
oraz

wpłaty od gminy wierzyciela – dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Koluszki (zgodnie z art. 27 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.)

Rachunek bieżący wadia i kaucje
31 1240 3161 1111 0010 0493 4810

wpłaty z tytułu:

wadiów na przetarg,
zabezpieczeń.

Wpłaty z poza granic Rzeczpospolitej Polskiej powinny zawierać międzynarodowe numery kont wraz z numerami IBAN i SWIFT.
IBAN :Bank PEKAO SA I O/Koluszki PL nr konta
SWIFT : Bank PEKAO SA I O/Koluszki PKOPPLPW

image_pdfimage_print