Jak uzyskać dofinansowanie z programu 500+

Przybliżamy procedurę starania się oraz wypełniania wniosku w ramach świadczenia wychowawczego

17 lutego 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą program Rodzina 500+. Rządowy program ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych, oraz przyczynić się do zwiększenia dzietności. Aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę, a dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42. Resort rodziny zakłada, że dzięki temu rozwiązaniu sumaryczny wzrost liczby urodzeń w ciągu 10 lat zwiększy się o 278 tys. urodzeń. Poniżej przedstawiamy informacje pomocne podczas starania się o powyższe świadczenie pieniężne. W Gminie Koluszki redystrybucją pieniędzy będzie zajmował się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach.

 Kto otrzyma świadczenie?

 Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500 zł na dziecko.

Jeżeli posiadasz dwoje i więcej dzieci – świadczenie otrzyma każde dziecko pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto. Jeżeli dochód przekracza 800 zł, świadczenie otrzyma tylko drugie i każde kolejne dziecko. W rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym próg wynosi 1200 zł netto na osobę.

 Jeżeli posiadasz tylko jedno dziecko – świadczenie otrzyma dziecko, ale pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, próg wynosi 1200 zł netto na osobę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie będą mogli pobierać: rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni lub faktyczni opiekunowie.

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek

W Gminie Koluszki instytucją odpowiedzialną za obsługę Programu 500+ jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach mieszczący się przy ul. Brzezińskiej 32. Tam mieszkańcy mogą złożyć wniosek i otrzymać niezbędne informacje.

Druki wniosku można już pobrać zarówno w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach, jak również w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, oraz ze strony www.koluszki.pl (w zakładce 500+). Druki dostępne będą również w sekretariatach szkół.

Wymagane dokumenty

We wniosku osoba ubiegająca się o świadczenie, będzie musiała wpisać swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo i adres. Następnie należy wpisać dane dzieci. Wniosek składa tylko jedno z uprawnionych rodziców.

W przypadku, gdy dana osoba ubiega się o wsparcie na pierwsze dziecko, dodatkowo swój dochód będzie musiała udokumentować, dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie:

  • zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu
  • zaświadczenia o innych dochodach
  • oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego
  • zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Terminy składania

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r.

UWAGA: by świadczenie zostało wypłacone już od 1 kwietnia, wniosek może zostać złożony w okresie do trzech miesięcy, czyli do 1 lipca 2016 r. W takim przypadku zostanie naliczone wyrównanie od 1 kwietnia. Tego typu rozwiązanie ma na celu rozładowanie kolejek oraz upłynnienie obsługi świadczeniobiorców. Jeżeli dziecko urodzi się po 1 kwietnia 2016 r., świadczenie przysługuje od daty narodzin.

 Kiedy świadczenie nie przysługuje

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800 zł netto lub 1200 zł netto).

Przykład

Rodzina 4-osobowa z dwójką dzieci w wieku 10 lat i 14 lat oraz z dochodem przekraczającym 800 zł na jedną osobę, ubiega się o świadczenie wychowawcze na dzieci. Pierwszym dzieckiem w tej rodzinie będzie dziecko 14-letnie. W tej rodzinie rodzic nie otrzyma świadczenia wychowawczego na dziecko 14-letnie z powodu przekroczenia progu dochodowego. Natomiast na dziecko 10-letnie świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać bez względu na wysokość dochodów w rodzinie.

Przykłady wypełnienia wniosków poniżej.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print