Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4 i 12/3 położonych w obr. 6 miasta Koluszki


W związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4 i 12/3 w obr. 6 miasta Koluszki, po odbyciu w dniu 03.12.2019r. dyskusji publicznej nad przyjętymi w nim rozwiązaniami, na prośbę uczestniczących w dyskusji mieszkańców zdecydowano o zamieszczeniu projektu planu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Przypominamy, iż zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Koluszek z dnia 08.11.2019r., ewentualne uwagi do planu można składać do dnia 24.12.2019 r.